ขั้นตอนการตรวจคัดกรองงดาวน์ซินโดรมของ Panorama NIPT

ตั้งครรภ์แบบไหนตรวจอะไรได้บ้าง

ครรภ์เดี่ยว

 • กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการพาทั่ว (Trisomy 13)
 • ความผิดปกติของโครโมโซมเพศบางชนิด
 • กลุ่มอาการ Microdeletion
 • ทริปพลอยดี (Triploidy)

ครรภ์แฝด

 • กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการพาทั่ว (Trisomy 13)
 • ความผิดปกติของโครโมโซมเพศบางชนิด*
 • กลุ่มอาการดีจอร์จ (including 22q11.2 deletion)*
  *ตรวจได้ในแฝดแท้เท่านั้น

แม่อุ้มบุญ/ไข่บริจาค

 • กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการพาทั่ว (Trisomy 13)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bccgroup-thailand.com/panorama/