Welcome To Bangkok Cytogenetics Center

img-about-1-color

บีซีซี กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี พศ. 2553 โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการในเมืองไทย ปัจจุบันได้ให้บริการไปแล้วมากกว่า 20,000 ราย และต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

พันธกิจ

บีซีซี กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านพันธุศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดและการตรวจคัดกรองมะเร็งและโรคพันธุกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อช่วยให้แพทย์ และลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

พันธมิตร

นอกจากนี้เพื่อให้บริการอย่างครอบคลุมที่สุด ทางบริษัทได้มีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศที่ให้บริการด้านการตรวจโรคทางพันธุกรรมอย่างครบวงจรและครอบคลุมเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมทั้งในระดับโครโมโซม ไปจนถึงระดับยีน และการให้บริการการครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรอง และ/หรือวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

คุณภาพการรับรอง

บีซีซี กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความผิดปกติของพันธุกรรมที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษากับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ป่วยด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
ห้องปฎิบัติเซลล์พันธุศาสตร์ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้ผ่านการทดสอบ Proficiency Testing จาก Collage of American Pathologist

แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์
(Genetic Counselor)

ผศ.ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด
(Asst.Prof.Dr.Sinitdhorn Rujirabanjerd)

ปริญญาบัตร: Doctor of Philosophy (Ph.D.,Human Genetics), Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA

Postdoctoral fellow: Neurogenetics Laboratory (สาขา Neurogenetic) ,Women’s & Children’s hospital, South Australia Pathology, Adelaide, SA, Australia

อนุมัติบัตร: สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
(Maternal Fetal Medicine)

พญ.กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์
(Dr.Kamonlapat Wijuckhapan)

ปริญญาบัตร:แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร:สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อนุมัติบัตร: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์พันธุศาสตร์
(Cytogeneticist)

ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร
(Asst.Prof.Dr.Chatri Sattasatian)

ปริญญาบัตร:
– Doctor of Philosophy (Ph.D., Molecular Genetics), The University of Adelaide, Australia
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม., ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ., เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์พันธุศาสตร์
(Cytogeneticist)

อ.สมาน เลืองวัฒนะวนิช
(Saman Leuangwattanawanit)

ปริญญาบัตร:
– Master of Science (M.Sc.) (Pathobiology)
– M.Sc., Pathobiology, Mahidol University
– B.Sc., Biology, Khon kaen University

ทีมนักวิทยาศาตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Manager)

นางสาวธีรพร จิรธรรมคุณ
(Ms. Theeraporn Jiratammakun)
M.Sc. (Genetics)

ทีมห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์
(Cytogenetics Laboratory)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์
(Cytogenetics Laboratory Supervisor)

นางสาว สุณารีย์ อู่สุวรรณ์
(Ms. Sunaree Ousuvan)
B.Sc. (Biology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์อาวุโส 
(Senior Medical Scientist)

นางสาว อรุณี กมลนิตย์รดี
(Ms. Arunee Kamonnidradee)
B.Sc. (Biology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว บูรณา วันคง
(Ms. Burana Wankhong)
B.Sc. (Biology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว ธนัทอร อยู่เจริญ
(Ms. Tanuton Yoocharoen)
B.Sc. (Agricultural Biotechnology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว ศันสนีย์ นกทอง
(Ms. Sansanee Nokthong)
B.Sc. (Genetics)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว กนกวรรณ ฐานวิเศษ
(Ms. Kanokwan Thanwiset)
B.Sc. (Medical Sciences)

ทีมห้องปฏิบัติการ NIPT
(NIPT LABORATORY)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ NIPT
(NIPT Laboratory Supervisor)

ดร. ศรัญญา เทศลงทอง
(Ms. Sarunya Tedlongthong)
Ph.D. (Molecular Biology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว ธีรลักษณ์ อุปกิจ
(Ms. Teeraluk Aupakit)
B.Sc. (Biology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว อรพรรณ แซ่ม่ง
(Ms. Orapan Saemong)
B.Sc. (Biomedical Science)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว ทาริกา โกศล
(Ms. Tarika Koson)
B.Sc. (Medical Science)

ทีมห้องปฏิบัติการ Chromosome Microarray
(Chromosome Microarray Laboratory)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Chromosome Microarray
(Chromosome Microarray Laboratory Supervisor)

นางสาวปริญญฉัตร โสมชัย
(Ms. Parinyachat Somchai)
M.Sc. (Biotechnology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว วิศัลยา วันดี
(Ms. Wisanlaya Wandee)
B.Sc. (Biology)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)

นางสาว พรหมพร มะโนนึก
(Ms. Promporn Manonuek)
B.Sc. (Biotechnology)

ทีมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
(Quality Section)

ผู้จัดการคุณภาพ
(Quality Manager)

นาย ยุทธกร ทิพชาติ
(Mr. Yuttakorn Thipchat)
B.Sc. (Biology)