Welcome To Bangkok Cytogenetics Center

img-about-1-color

บีซีซี กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี พศ. 2553 โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการในเมืองไทย ปัจจุบันได้ให้บริการไปแล้วมากกว่า 20,000 ราย และต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

พันธกิจ

บีซีซี กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านพันธุศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดและการตรวจคัดกรองมะเร็งและโรคพันธุกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อช่วยให้แพทย์ และลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

พันธมิตร

นอกจากนี้เพื่อให้บริการอย่างครอบคลุมที่สุด ทางบริษัทได้มีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศที่ให้บริการด้านการตรวจโรคทางพันธุกรรมอย่างครบวงจรและครอบคลุมเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมทั้งในระดับโครโมโซม ไปจนถึงระดับยีน และการให้บริการการครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรอง และ/หรือวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

คุณภาพการรับรอง

บีซีซี กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความผิดปกติของพันธุกรรมที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษากับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ป่วยด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Chromosome Analysis with Karyotype in Amniotic Fluid and Blood, Panorama™ Non-Invasive Prenatal Testing: NIPT, Chromosomal Microarray: (CMA) และ Chromosome 13, 18, 21, X and Y aneuploidies detection by QF-PCR) และได้ผ่านการทดสอบ Proficiency Testing จาก Collage of American Pathologist (CAP)

แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์
(Genetic Counselor)

ผศ.ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด
(Asst.Prof.Dr.Sinitdhorn Rujirabanjerd)

ปริญญาบัตร: Doctor of Philosophy (Ph.D.,Human Genetics), Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA

Postdoctoral fellow: Neurogenetics Laboratory (สาขา Neurogenetic) ,Women’s & Children’s hospital, South Australia Pathology, Adelaide, SA, Australia

อนุมัติบัตร: สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
(Maternal Fetal Medicine)

พญ.กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์
(Dr.Kamonlapat Wijuckhapan)

ปริญญาบัตร:แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร:สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อนุมัติบัตร: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์พันธุศาสตร์
(Cytogeneticist)

ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร
(Asst.Prof.Dr.Chatri Sattasatian)

ปริญญาบัตร:
– Doctor of Philosophy (Ph.D., Molecular Genetics), The University of Adelaide, Australia
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม., ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ., เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา

พญ.กรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์

การศึกษา :
– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล เกียรตินิยมอันดับ 2
– วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล

ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา

พญ.เลอลักษณ์ ศักดาปรีชา

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา

พญ.ธัญญารัตน์ ทองคำใส

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา