google analytics
arrow_back_ios
arrow_forward_ios

บีซีซี กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี พศ. 2553 โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการในเมืองไทย ปัจจุบันได้ให้บริการไปแล้วมากกว่า 300,000 ราย และต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บีซีซี กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านพันธุศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดและการตรวจคัดกรองมะเร็งและโรคพันธุกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อช่วยให้แพทย์ และลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

พันธมิตร

นอกจากนี้เพื่อให้บริการอย่างครอบคลุมที่สุด ทางบริษัทได้มีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศที่ให้บริการด้านการตรวจโรคทางพันธุกรรมอย่างครบวงจรและครอบคลุมเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมทั้งในระดับโครโมโซม ไปจนถึงระดับยีน และการให้บริการการครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรอง และ/หรือวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

ให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งด้านการแพทย์และงานวิจัย

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว คุ้มค่า

ได้รับมาตรฐาน ISO 15198,ISO 15190 และผ่าน CAP

คุณภาพการรับรอง

บีซีซี กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความผิดปกติของพันธุกรรมที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษากับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ป่วยด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการ บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Chromosome Analysis with Karyotype in Amniotic Fluid and Blood, Panorama™ Non-Invasive Prenatal Testing: NIPT, Chromosomal Microarray: (CMA) และ Chromosome 13, 18, 21, X and Y aneuploidies detection by QF-PCR) และได้ผ่านการทดสอบ Proficiency Testing จาก Collage of American Pathologist (CAP)

ใบเชอร์ QUALITY CERTIFICATION

Our Team

แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (GENETIC COUNSELOR)

ผศ.ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด
(Asst.Prof.Dr.Sinitdhorn Rujirabanjerd)

ปริญญาบัตร: Doctor of Philosophy (Ph.D.,Human Genetics), Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA
Postdoctoral fellow: Neurogenetics Laboratory (สาขา Neurogenetic) ,Women’s & Children’s hospital, South Australia Pathology, Adelaide, SA, Australia
อนุมัติบัตร: สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MATERNAL FETAL MEDICINE)

พญ.กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์
(Dr.Kamonlapat Wijuckhapan)

ปริญญาบัตร:แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุมัติบัตร: สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์พันธุศาสตร์ (CYTOGENETICIST)

ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร
(Asst.Prof.Dr.Chatri Sattasatian)

ปริญญาบัตร:
– Doctor of Philosophy (Ph.D., Molecular Genetics), The University of Adelaide, Australia
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม., ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ., เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์พันธุศาสตร์ (CYTOGENETICIST)

อ.สมาน เลืองวัฒนะวนิช
(Saman Leuangwattanawanit)

ปริญญาบัตร:
– Master of Science (M.Sc.) (Pathobiology)
– M.Sc., Pathobiology, Mahidol University
– B.Sc., Biology, Khon kaen University

ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา

พญ.กรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์

การศึกษา :
– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล เกียรตินิยมอันดับ 2
– วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล

ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา

พญ.เลอลักษณ์ ศักดาปรีชา

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา

พญ.ธัญญารัตน์ ทองคำใส

การศึกษา :
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Hospitals/Clinics parthers

Contact Us

BCC GROUP THAILAND

Call center

02-960-0063,086-306-2084

BCC GROUP THAILAND

Line

@panorama.nipt

วัน - เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

BCC GROUP THAILAND
บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท บีซีซี เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

65/17-18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 02-690-0063, 086-306-2084 090-907-4230

แฟกซ์ : 02-690-0064

อีเมล : info@bccgroup-thailand.com

แผนผังเว็บไซต์