google analytics

Prospera™ for Kidney Transplant Assessment

Prospera คือ การตรวจคัดกรองเพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงของการปฎิเสธอวัยวะหลังการผ่าตัดปลูกถ่าย โดยใช้เพียงตัวอย่างเลือดของผู้รับบริจาคอวัยวะ ซึ่งจะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา โดยเทคโนโลยีการตรวจนี้ จะประเมินระดับความเสียหายของอวัยวะบริจาค ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรเฝ้าระวังภาวะการปฎิเสธอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายหรือไม่ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเจาะเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Biopsy) หรือหัตถการอื่นๆ ของแพทย์โดยไม่จำเป็น

เทคโนโลยีการตรวจของ Prospera
การตรวจคัดกรองด้วย Prospera ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ Next-Generation Sequencing หรือ NGS ร่วมกับการวิเคราะห์หาตำแหน่งความแตกต่างระหว่างสารพันธุกรรมของอวัยวะที่ได้รับบริจาคกับสารพันธุกรรมของบุคคลผู้รับบริจาคอวัยวะ เพื่อประเมินระดับความเสียหายเฉพาะอวัยวะบริจาคนั้น

เมื่ออวัยวะที่ได้รับบริจาคเกิดความเสียหายหรือเกิดการปฏิเสธขึ้น อวัยวะที่เสียหายจะปล่อยสารพันธุกรรมเข้าสู่กระแสเลือดของผู้รับบริจาค Prospera จะสามารถตรวจหาระดับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารพันธุกรรมจากอวัยวะที่ได้รับบริจาคนี้ ซึ่งหากปริมาณที่ตรวจวัดได้เพิ่มขึ้นจนถึงเกณฑ์ที่ควรเฝ้าระวัง ก็อาจหมายถึงการสูญเสียอวัยวะที่ได้รับในท้ายที่สุด

ประโยชน์ของการตรวจ Prospera
Prospera ช่วยเพิ่มความสามารถในการระบุการปฏิเสธอวัยวะ ที่อาจตรวจไม่พบด้วยวิธีการของแพทย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือหากตรวจพบก็มักจะล่าช้า หรืออยู่ในภาวะวิกฤตของสูญเสียอวัยวะ การตรวจพบการปฏิเสธการปลูกถ่ายโดยเร็วจะสามารถช่วยให้แพทย์ สามารถพัฒนาแผนการรักษาให้มีประสิทธิภาพ และปกป้องอวัยวะที่ได้รับบริจาคได้ดีที่สุด

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ ?

• คนไข้ทุกคนที่เข้ารับการปลูกถ่ายไต หัวใจ* และปอด* (*ยังไม่มีการให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน)
• คนไข้ที่กังวลเกี่ยวการภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากเจาะเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ
• คนไข้ที่มีที่ภาวะการปฎิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะโดยไม่แสดงอาการ

จุดเด่นของการตรวจ Prospera™

Contact Us

BCC GROUP THAILAND

Call center

02-960-0063,086-306-2084

BCC GROUP THAILAND

Line

@panorama.nipt

วัน - เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

BCC GROUP THAILAND
บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท บีซีซี เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

65/17-18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 02-690-0063, 086-306-2084 090-907-4230

แฟกซ์ : 02-690-0064

อีเมล : info@bccgroup-thailand.com

แผนผังเว็บไซต์