Services

Allergies & Intolerances Test

การตรวจการแพ้จากอาหารและสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม (Allergies & Intolerances Test)
อาหารบางชนิด, ละอองเกสร, สัตว์เลี้ยง, ฝุ่น หรือ รา อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอาการแพ้ในตัวคุณ ซึ่งทำให้คุณเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง เป็นผื่นคัน หรือ อาการอื่นๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ การตรวจ Allergies & Intolerances Test ทำให้คุณทราบในเบื้องต้นและช่วยป้องกันอาการที่จะเกิดเหล่านี้ได้

Anora

Anora looks at tissue from a pregnancy loss (also called ‘products of conception’ or ‘POC’) to find out if a chromosome abnormality was the likely cause of the miscarriage. The results of Anora can reduce your emotional burden caused by a miscarriage by helping to explain why it occurred. It can also help identify if there is an increased chance for you to have another pregnancy with a chromosome problem.

Anora tests POC tissue on a Single Nucleotide Polymorphism (SNP) microarray looking for missing or extra chromosomes (called aneuploidy), missing or extra pieces of chromosomes (called deletions/duplications), and uniparental disomy (UPD) which is two copies of a chromosome from one parent and no copies from the other parent.

Cancer screening

Screening for mutation of genes that cause Breast cancers and Hereditary cancers with NGS technology. The patient could select breast and ovarian cancer or common cancer genes (up to 104 genes).

Chromosome Study

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในระดับโครโมโซมมีให้บริการ 4 แบบตามความละเอียดและลักษณะความผิดปกติที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่

  1. Karyotype คือการจัดเรียงโครโมโซมตามคุณลักษณะ ตั้งแต่โครโมโซมที่ 1 ถึงโครโมโซมที่ 22 แล้วตามด้วยโครโมโซมเพศ เพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติทางด้านจำนวนและรูปร่างของโครโมโซม
  2. QF-PCR คือการตรวจหาความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม 5 คู่หลักๆ คือ คู่ที่ 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ X และ Y
  3. Chromosome Microarray หรือ CMA คือ วิธีที่ใช้ในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงจำนวนของโครโมโซม โดยไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถตรวจได้ครอบคลุมทุกโครโมโซมทั้ง 46 โครโมโซม (23 คู่) ทั้งแบบเกินขึ้นมา (Gain) หรือขาดหายไป (loss) โดยใช้การวิเคราะห์ความจำเพาะของลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล (Copy number variation และ SNPs genotyping) เทคนิคนี้สามารถตรวจได้ทั้งความผิดปกติในระดับโครโมโซม เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edwards syndrome) และกลุ่มอาการพาทัว (Patau syndrome) เป็นต้น และกลุ่มอาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไปของชิ้นส่วนของโครโมโซมขนาดเล็ก เช่น กลุ่มอาการดีจอร์จ (DiGeorge syndrome) กลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ (Prader-Willi syndrome) และกลุ่มอาการแอนเจลแมน (Angelman syndrome) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิด Uniparental disomy และ Loss of hererozygosity (LOH) ได้ด้วย

Horizon

The Horizon carrier screen is a simple test that looks at your genes to see if you are a carrier for specific autosomal recessive and X-linked genetic conditions. It is common for people to be carriers of at least one genetic condition. Carriers are usually healthy; however, they have a risk of passing on a genetic condition to their children. Horizon can provide valuable information to you about your carrier status before or during pregnancy. Horizon screens for up to conditions. You may have heard of some of the conditions including Cystic Fibrosis, Spinal Muscular Atrophy, Fragile X, or Duchenne Muscular Dystrophy. Many of the conditions included on the Horizon screen are early onset, while others may develop later in life.

Cervical Cancer Screening (LBC&HPV)

มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงวัย 30 – 55 ปี โดยมากกว่า 90% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ปัจุบันประเทศไทยมีบริการที่สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3 วิธีได้แก่

  1. การตรวจทางเซลล์วิทยาหรือ PAP test เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก
  2. การตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งสามารถทำได้ทั้งกรณีการตรวจหาเชื้อ HPV เพียงอย่างเดียว (Primary HPV testing) หรือ การตรวจเชื้อ HPV ร่วมกับการตรวจทางเซลล์วิทยาปากมดลูก (Co-testing)
  3. การตรวจด้วยน้ำส้มสายชู (Visual inspection with acetic acid, VIA) ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยม

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง Primary HPV testing หรือ Co-testing ทุกๆ 5 ปี หรือ Cervical cytology อย่างเดียว ทุกๆ 3 ปี ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV แล้ว ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเช่นเดียวกัน

Inborn errors of metabolism (IEM)

IEMs are rare inherited disorder. They are associated often have a significant impact on growth, development, and long-term health of affected children. These diseases cause severe intellectual disability or death.
These diseases do not show the specific symptoms. Early detection and treatment (within 2 weeks) are essential to avoiding disastrous consequences and can prevent death or mental retardation.

Next Generation Sequencing (NGS)

Whole Genome and Exome Sequencing using NGS have been widely accepted to speed up and reduce the cost of sequencing genomes for basic research as well as use of genomic data for a wide range of applications : genome wide association studies for complex diseases, variant calling to identify clinically actionable mutations and other specialized areas like identification of mutations that accumulate and give rise of tumor neo-antigens and shared antigens.

Panorama NIPT

Panorama® is a DNA screening test that can tell you important information about your pregnancy. You can find out if your baby is at risk for having Down syndrome or other chromosomal abnormalities. Panorama can also tell you the gender of your baby. Non-invasive and highly accurate, Panorama has the lowest false positive rate of any prenatal screening test for the commonly screened chromosomal abnormalities, trisomy’s 21, 18 and 13. And, Panorama can be done as early as nine weeks into your pregnancy using a simple blood draw.

Paternity Testing

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา เป็นการนำเทคนิคทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจหาความสัมพันธ์ของพ่อ ลูก และแม่ (กรณีมีตัวอย่าง) โดยอาศัยหลักการที่ว่าลูกจะได้รับดีเอ็นเอจากพ่อและแม่อย่างล่ะครึ่ง

การตรวจสามารถทำได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่ โดยใช้ตัวอย่างเลือดหรือน้ำคร่ำของแม่ ซึ่งจะมีดีเอ็นเอของลูกปะปนอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ตรวจหลังคลอดและใช้ตัวอย่างเป็นเยื่อบุกระพุ้งแก้ม โดยตัวอย่างจะส่งไปทำการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการในอเมริกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย AABB, ISO, ILAC และองค์กรที่ได้รับการรับรองระดับสากลอื่นๆ

Vistara

For couples who pursue in vitro fertilization (IVF), Spectrum PGS offers embryo screening to improve the chance of achieving a healthy pregnancy. PGS is used to identify embryo(s) that have extra or missing chromosomes, also called aneuploidy. Screening for the number of chromosomes allows for the selection and transfer of embryo(s) mostly likely to have  the correct chromosome number. These embryos are more likely to implant and are much less likely to miscarry.

while any couple can have an embryo with aneuploidy, couples at higher risk and couples who are considering single embryo transfer (SET) should ask their doctor about Spectrum.