การตรวจ NIPT แตกต่างจาก การเจาะน้ำคร่ำ อย่างไร ?

In

การเจาะน้ำคร่ำ คือ การตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์ เช่น ดาวน์ซินโดรม โดยผลการตรวจน้ำคร่ำนั้นเป็นผลที่แน่นอน สามารถบอกได้ว่าน้องในท้องเป็นหรือไม่เป็นดาวน์ อย่างไรก็ตามการเจาะน้ำคร่ำนั้นอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังการทำหัตถการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการแท้งบุตรได้ ดังนั้นทั้งคุณหมอและคุณแม่มักจะหลีกเลี่ยงการเจาะน้ำคร่ำหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเจาะน้ำคร่ำคืออายุครรภ์ระหว่าง 16 – 20 สัปดาห์ และต้องให้สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น สามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน 14- 21 วัน
การตรวจ Non-invasive Prenatal Testing (NIPT) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ที่ไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์ เนื่องจากใช้เพียงเลือดแม่ในการตรวจเท่านั้น สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป และทราบผลของการภายใน 7-14 วัน อย่างไรก็ตามการตรวจ NIPT เป็นเพียงแค่การตรวจคัดกรองเท่านั้น มิใช่การตรวจวินิจฉัยเหมือนกับการเจาะน้ำคร่ำ ดังนั้นหากว่าผลการตรวจ NIPT ออกมาว่ามีความเสี่ยงสูง คุณหมอจะแนะนำให้มีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง จุดประสงค์ของการตรวจ NIPT มี 2 ข้อหลักๆ คือ การลดจำนวนคุณแม่อายุมาก ที่ต้องไปเจาะน้ำคร่ำ และตรวจหาทารกในครรภ์ที่มีภาวะดาวน์ในคุณแม่ทุกกลุ่มอายุ