ทำไมบางท่านผลตรวจ Panorama ออกไม่ได้ ?

In

Panorama เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกจากเลือดแม่ โดยอาศัยการสกัดแยกสารทางพันธุกรรมของทางรกที่อยู่ในกระแสเลือดแม่ การออกผลไม่ได้ มีสาเหตุสองปัจจัยคือ

  1. ปริมาณดีเอ็นเอของเด็กทารกในเลือดแม่มีน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ผลได้ กรณีนี้การขอตัวอย่างเลือดอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ผล อาจจะสามารถออกผลได้
  2. ความแตกต่างของดีเอ็นเอในแต่ละบุคคล (ปัจจัยทางชีววิทยา) ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงของตัวอย่างนั้น ๆ ได้ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเด็กแต่อย่างใด กรณีนี้ทางบริษัทจะไม่คิดเงินค่าตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจที่เหมาะสม