ระยะเวลาการรายงานผล

In

• Panorama Thailand ทราบผลตรวจภายใน 7-10 วัน
• Panorama USA ทราบผลตรวจภายใน 10-14 วัน