รูปแบบการรายงานผล PANORAMA มีอะไรบ้าง ?

In

ผลการตรวจระบุว่าความเสี่ยงต่ำ (Low Risk) คือลูกของคุณมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้ตรวจไปในรายการตรวจของ Panorama มีความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้รับรองว่าลูกน้อยในครรภ์จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หรือโครโมโซมปกติ เนื่องจากการตรวจ Panorama ไม่ได้เป็นการตรวจแบบวินิจฉัย เป็นแค่การตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติบางประเภทเท่านั้น
ผลการตรวจระบุว่าความเสี่ยงสูง (High Risk) คือลูกของคุณมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น ที่จะมีความผิดปกติของกลุ่มอาการใด อาการหนึ่งที่ได้ตรวจไป แต่ไม่ได้แปลว่าลูกน้อยของคุณจะมีความผิดปกติอย่างแน่นอน การตรวจยืนยันผลจากการเจาะน้ำคร่ำ หรือการตรวจชิ้นรก หรือการตรวจเลือดทารกหลังคลอดจะสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าลูกของคุณมีภาวะความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ของท่าน เกี่ยวกับทางเลือกของการตรวจติดตามผล
รายงานผลไม่ได้ (No Result) การที่ Panorama ออกผลไม่ได้ มีสาเหตุ 2 ปัจจัยคือ
1. ปริมาณดีเอ็นเอของทารกที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดแม่มีน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ผลได้ กรณีนี้ทางบริษัทจะให้คุณแม่เก็บตัวอย่างเลือดอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ผล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถออกผลได้
2. ความแตกต่างของดีเอ็นเอในแต่ละบุคคล (ปัจจัยทางชีววิทยาที่ไม่สามารถควบคุมได้) ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงของตัวอย่างนั้น ๆ ได้ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเด็กแต่อย่างใด กรณีนี้ทางบริษัทไม่แนะนำให้เจาะเลือดซ้ำและจะไม่คิดเงินค่าตรวจ