Panorama new logo 15 jan 2018 (1)

นิฟพาโนรามา ตรวจเลือดแบบไม่เจาะน้ำคร่ำ ความแม่นยำสูง

Panorama คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ที่ไม่มีความเสี่ยงและมีความแม่นยำสูงกว่า 99% และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

Panorama คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ (Non-Invasive Prenatal Testing – NIPT) ใช้เทคโนโลยี Targeted SNP Sequencing จากสหรัฐอเมริกา ทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากเลือดของแม่ ซึ่งเลือดของแม่ที่ตั้งครรภ์จะมีดีเอ็นเอจากรกของเด็กปะปนอยู่และดีเอ็นเอเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมต่างๆ โดยคู่โครโมโซมที่ Panorama ให้ความสนใจคือ โครโมโซมคู่ที่ 21, 18, 13, X และ Y (ตามคำแนะนำของ ACOG guideline)

ข้อดีคือสามารถแยกความแตกต่างของดีเอ็นเอของแม่และลูกได้ ทำให้มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองดาวน์ได้สูงกว่า 99% โดยมีผลบวกลวงที่ต่ำกว่า 0.1% และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆ ได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมจากเลือดแม่เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณแม่ส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงต่อลูกน้อยในครรภ์ ต่างจากการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) หรือการดุดชิ้นเนื้อรก (CVS) ที่มีความเสี่ยงกับลูกน้อยในท้องอยู่ประมาน 0.5%-1.0% ส่วนการตรวจการค่าเซรั่มในเลือดแม่ที่เรียกกันว่า Triple test, Quad test รวมทั้ง Integrated test (รวมการวัด nuchal fold) นั้นมีความแม่นยำที่ไม่สูงมากนักและมีค่าผมบวกลวงสูงประมาณ 5%

ด้วยเทคโนโลยีของ Panorama ที่สามารถแยกความแตกต่างของดีเอ็นเอของแม่และลูกได้ ทำให้มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองดาวน์ได้สูงกว่า 99% โดยมีผลบวกลวงที่ต่ำกว่า 0.1% และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 35 ปี ในวันกำหนดคลอด

• คุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มีบุตรผิดปกติ หรือแท้งติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้งเป็นต้นไป

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติคนในครอบครัวที่มีความผิดปกติของโครโมโซม

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่พบว่าทารกมีความผิดปกติจากการตรวจอัลตราซาวด์

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์พบว่าผมการตรวจเซรั่มจากเลือดแม่นั้นเป็นบวกหรือมีความเสี่ยงสูง

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่มีความกังวล

Panorama สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมวึ่งก่อให้เกิดกลุ่มอาการต่างเหล่านี้

กลุ่มอาการผิดปกติ ความแม่นยำ
Trisomy 21 (Down Syndrome) 99% (83/83)
Trisomy 18 (Edwards Syndrome) 96.4% (27/28)
Trisomy 13 (Patau Syndrome) >99% (13/13)
Monosomy X (Turner Syndrome) 92.9%(13/14)
Sex chromosome aneuploidies >99.99 (5/5)
Triplody >99.99% (8/8)

นอกจากนี้ Panorama ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่เรียกว่า microdeletion ดังต่อไปนี้อีกด้วย

กลุ่มอาการผิดปกติ ความแม่นยำ
กลุ่มอาการดีจอร์จ (22q11.2 Deletion/Digeorge) 90% (9/10)
กลุ่มอาการแองเจิลแมน (Angelman) 95.5% (21/22)
กลุ่มอาการคริ ดู ชา (Cri-du-chat) > 99% (24/24)
กลุ่มอาการที่ขาดหายไปของสารพันธุกรรมที่ตำแหน่ง 1p36 >99% (1/1)
กลุ่มอาการเพรเดอร์-วิลลี่ (Prader-Willi) 93.8% (15/16)

โรคในกลุ่มไมโครดีลีชั่น (Microdeletion) คืออะไร

ไมโครดีลีชั่น (Microdeletion) คือ การที่ชื้นส่วนขนาดเล็กบนโครโมโซมเกิดการขาดหายไป ซึ่งความผิดปกติชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่ว่าจะช่วงอายุไหนก็มีโอกาสเท่าๆกัน ซึ่งต่างจากกลุ่มอาการดาวน์ที่พบเจอได้บ่อยกว่าในกลุ่มคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมาก

โรคในกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาและความพิการแต่กำเนิดได้ โดย Panorama สามารถตรวจคัดกรองกลุ่มอาการไมโครดีลีชั่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง 5 กลุ่มอาการดังนี้

 • กลุ่มอาการดีจอร์จ (Di-George syndrome หรือ 22q11.2 deletion)
 • กลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ (Prader-Willi Syndrome)
 • กลุ่มอาการแอนเจลแมน (Angelman syndrome)
 • กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat syndrome)
 • กลุ่มอาการ 1p36 deletion syndrome

การตรวจในแม่อุ้มบุญ ตั้งครรภ์โดยใช้ไข่บริจาค หรือการตรวจครรภ์แฝด
ปัจจุบัน Panorama สามารถตรวจได้ในแม่อุ้มบุญหรือแม่ที่ตั้งครรภ์โดยใช้ไข่บริจาค (กรณีแม่อุ้มบุญหรือใช้ไข่บริจาครับเฉพาะครรภ์เดี่ยวเท่านั้น) และครรภ์แฝดตามธรรมชาติ

ในกรณีของครรภ์แฝด สามารถระบุได้ว่าครรภ์แฝดนั้นเป็น Monozygotic twin หรือ Dizygotic twin โดยรายงายค่า Fetal Faction 2 ค่า (เฉพาะ Dizygotic twin) ส่วนการรายงานผลเพศนั้น Panorama สามารถระบุเพศของฝาแฝดได้ทั้งสองคน

Panorama สามารถรายงานผลได้ภายใน 10 -14 วัน โดยตัวอย่างเลือดจะถุกส่งไปตรวจวิเคราะห์ในห้องแล็บที่ได้รับการรับรองมาตราฐานในรัฐ California ประเทศสหัฐอเมริกา

หากผลตรวจระบุว่าความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)
หมายความว่าลูกของคุณมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้ตรวจไปในรายการตรวจของ Panorama การที่ผลตรวจระบุว่า มีความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้รับรองว่าลูกน้อย ในครรภ์จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจากการตรวจ Panorama ไม่ได้เป็นการตรวจแบบวินิจฉัย เป็นแค่การตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติบางประเภทเท่านั้น

หากผลตรวจระบุว่าความเสี่ยงสูง (High Risk)
หมายความว่าลูกของคุณมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น ที่จะมีความผิดปกติของกลุ่มอาการใดอาการหนึ่งที่ได้ตรวจไป แต่ไม่ได้แปลว่าลูกน้อยของคุณจะมีความผิดปกติอย่างแน่นอน การตรวจยืนยันผลจากการเจาะน้ำคร่ำ หรือการตรวจชิ้นรก หรือการตรวจเลือดทารกหลังคลอดจะสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าลูกของคุณมีภาวะความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านเกี่ยวกับทางเลือกของการตรวจติดตามผล

หากไม่สามารถรายงานผลได้ (No Result)
เหตุผลที่ PANORAMA ออกผลไม่ได้ มีสองกรณีคือ

 1. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลในครั้งแรกไม่เพียงพอ ต้องขอตัวอย่างเลือดเพิ่ม เพื่อวิเคราะห์ผลอีกครั้งหนึ่ง
 2. ตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะตรวจคัดกรองด้วยวิธี NIPT เนื่องจากความผันเแปรทางชีววิทยาในแต่ละบุคคล (normal variation) ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของทารกในครรภ์ หรือเกิดจากทารกในครรภ์มีความผิดปกติอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ PANORAMA สามารถตรวจพบ ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก

คำถามที่พบบ่อย

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม หรือการตรวจ NIPT คืออะไร

การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) คือการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์และความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ สามารถคัดกรองความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่จะเกิดความผิดปกติของกลุ่มอาการที่เกิดจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ที่ 21 , 18, 13 หรือโครโมโซมเพศ  โดยปกติแล้วโครโมโซมของเราจะมี 23 คู่ แต่กรณีที่มีความผิดปกติ ที่มีโครโมโซมคู่ใดคู่หนึ่งเกินมาหนึ่งแท่งจะเรียกว่าไตรโซมี่ (trisomy) ซึ่งไตรโซมี่ที่พบบ่อยมากที่สุดคือไตรโซมี่ 21 (ภาวะที่โครโมโซมคู่ที่ 21 มีสามแท่ง) หรือดาวน์ซินโดรมนั่นเอง การตรวจ NIPT  จึงเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติที่เรียกว่า โมโนโซมี่ (monosomy) ที่เป็นการขาดหายไปของโครโมโซมใดโครโมโซมหนึ่งจากปกติจะมีสองแท่ง กลายเป็นเหลือแค่แท่งเดียว ในความเป็นจริงการตรวจ NIPT ไม่ได้ตรวจได้แค่ดาวน์ซินโดรมเพียงอย่างเดียว แต่สามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโซมอื่น ๆ ด้วย เช่น การตรวจพาโนราม่าตรวจได้ 5 คู่โครโมโซมหลัก ๆ และมีกลุ่มอาการที่เกิดจากการขาดหายไปของโครโมโซมอีก 5 กลุ่มอาการ ดังนั้นจะเรียกอีกอย่างว่าการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

ในปัจจุบัน  NIPT Test (นิฟท์ เทส) มีมากมายหลายแบรนด์ให้เลือกใช้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์  เช่น  Qualifi, Verifi, Nifty, myNIPT, NICE และ Panorama เป็นต้น ซึ่งมีชื่อแตกต่างกันไป แต่ทุกแบรนด์เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมเหมือนกัน  สิ่งที่แตกต่างกันไปคือเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ผล

ทำไมควรเลือก Panorama test

พาโนราม่า เทส เป็นคำตอบสำหรับคุณแม่ที่ต้องการผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี Targeted SNP Sequencing ของบริษัท Natera จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากเลือดของแม่ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ พาโนราม่า เหมาะสำหรับคุณแม่ทุกท่าน ครรภ์เดียว ครรภ์แฝด แม่อุ้มบุญ/ไข่บริจาค อย่างไรก็ตามการตรวจ พาโนราม่า เป็นเพียงการตรวจคัดกรอก ไม่ใช่การวินิจฉัย

นอกจากนี้ พาโนราม่า เทส ยังมีเอกสารวิชาการสนับสนุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากมาย พาโนราม่ามีการทำประกันในวงเงินสนันสนุนสำหรับการตรวจยืนยันผล ในกรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จะจ่ายค่าใช้จ่ายตามจริง หรือไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการส่งตรวจของคุณแม่ทุกท่าน

แพ็คเกจการตรวจ Panorama  เป็นอย่างไร และตรวจอะไรได้บ้าง

สำหรับแพ็คเกจ Panorama มีให้เลือก 4 แบบ คือ

ตั้งครรภ์เดี่ยว

 • Panorama Basic Thailand (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
 • Panorama Basic + 22q11.2 Deletion syndrome (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ 22q11.2 Deletion syndrome)
 • Panorama Extended (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ Prader-willi, Angelman, Cri-du-chat, 1p36,  22q11.2 Deletion syndrome)

ตั้งครรภ์แฝด (Dizygotic/Monozygotic/Unsure)

 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))

ตั้งครรภ์แฝดชนิด Monozygotic

 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
 • Panorama Basic + 22q11.2 Deletion syndrome (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ 22q11.2 Deletion syndrome)

แม่อุ้มบุญ / ใช้ไข่บริจาค (เฉพาะครรภ์เดี่ยวเท่านั้นไม่รับครรภ์แฝด)

 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
Panorama แตกต่างจาก NIPT ยี่ห้ออื่นๆ อย่างไร
 1. ห้องปฏิบัติการที่ตรวจ Panorama มีทั้งในประเทศไทย และที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองจากบริษัท Natera เจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยี
 2. Panorama ใช้เทคนิคที่ใช้ตรวจที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่น ๆ โดนเด่นที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างดีเอ็นเอแม่และลูกน้อยที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดของแม่ที่ตั้งครรภ์ได้
 3. Panorama สามารถตรวจหาความผิดปกติของกลุ่มอาการความผิดปกติได้มากสูงสุดถึง 10 กลุ่มอาการ และมียอดจำนวนการตรวจที่สูงที่สุดในประเทศอเมริกา
 4. Panorama สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป
 5. Panorama สามารถตรวจเพศของลูกน้อยได้ด้วยความแม่นยำมากกว่า 99.9% มีค่าผลบวกลวงและผลลบลวงที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ NIPT ยี่ห้ออื่น ๆ
 6. Panorama มีการตีพิมพ์ข้อมูลการตรวจลงในวารสารทางการแพทย์ทั่วโลกจำนวนมากที่สุด ยังมีการพัฒนาและตีพิมพ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 7. Panorama มีทีมสูติแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมไว้คอยให้คำปรึกษากับคุณแม่
 8. Panorama จะทำการตรวจยืนยันผลจากน้ำคร่ำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากว่าผลการตรวจ Panorama ออกมาว่ามีความเสี่ยงสูง
อะไรคือข้อจำกัดของการตรวจ Panorama?

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดโดยใช้ไข่บริจาค

• คุณแม่อุ้มบุญที่ตั้งครรภ์แฝด

• คุณแม่ที่ได้รับการเปลียนถ่ายไขกระดูกมาก่อน

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝด 3 คนขึ้นไป

ทำไมบางท่านผลตรวจ Panorama ออกไม่ได้ ?

Panorama เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกจากเลือดแม่ โดยอาศัยการสกัดแยกสารทางพันธุกรรมของทางรกที่อยู่ในกระแสเลือดแม่ การออกผลไม่ได้ มีสาเหตุสองปัจจัยคือ

 1. ปริมาณดีเอ็นเอของเด็กทารกในเลือดแม่มีน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ผลได้ กรณีนี้การขอตัวอย่างเลือดอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ผล อาจจะสามารถออกผลได้
 2. ความแตกต่างของดีเอ็นเอในแต่ละบุคคล (ปัจจัยทางชีววิทยา) ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงของตัวอย่างนั้น ๆ ได้ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเด็กแต่อย่างใด กรณีนี้ทางบริษัทจะไม่คิดเงินค่าตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ Panorama เท่าไร

Panorama ให้บริการตรวจคัดกรองทั่วประเทศ โดยผ่านโรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งราคาในแต่ละสถานที่นั้นจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นรบกวนคุณแม่ติดต่อสอบถามโดยตรงกับสถานที่ ที่คุณแม่ฝากครรภ์ไว้จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด หรือสามารถสอบถามทีมงาน bccgroup ได้ที่  Facebook: Panorama NIPT Thailand, Line:0863062084 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.bccgroup-thailand.com และสนใจติดต่อ Call Center 02-690-0063

ความพึงพอใจในการรับบริการ PANORAMA

Panorama NIPT Thailand
4.9
Based on 194 reviews
powered by Facebook
Vik Hry
Vik Hry
2023-03-28T06:51:35+0000
It was the best experience in the whole pregnancy here 😊 I took a test in the hospital in Phuket and in 5 days they told me that I have to wait for 2 more weeks (although, the whole test should take only 2 weeks). I was very frustrated cause I wanted to tell my family asap. And the hospital asked the Lab to contact me. From that moment I felt like I was taken care of. The lab representative Yaya is extremely responsible and explains the details clearly. The lab kept me in the loop and provided the hospital with the results just in time. I am so grateful that I chose NIPT Panorama and that exact lab. It is very easy to imagine pregnant women who’s worried about everything. Especially while waiting for NIPT. And thanks to the Lab Panorama NIPT Thailand, I was very happy and relaxed. I DO RECOMMEND!
Fon Fon
Fon Fon
2022-08-24T06:32:26+0000
ตรวจที่ Lab คะ คุณแบงค์ บริการดีคะ ทราบผลภายใน 14 วัน ตามที่แจ้งค่ะ เลือกตรวจที่นี่เพราะ แยก DNA ทารกจากเลือดแม่คะ
Ak Warunya
Ak Warunya
2022-07-11T23:37:07+0000
ฝากท้องกับคลินิกใกล้บ้านใช้บริการตรวจNIPTเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคัดกรองภาวะดาวซินโดรม และโรคทางพันธุกรรมอื่นๆอีกหลายโรคครับ ข้อดีคือมีความแม่นยำ และไม่เจ็บตัว อีกทั้งยังลดการเกิดผลแทรกซ้อนจากวิธีการดั้งเดิมหรือการเจาะน้ำคร่ำค่ะ #PanoramaNIPT
Nu-yim Meatawinee
Nu-yim Meatawinee
2022-07-02T09:34:51+0000
ตรวจNIPT กับคุณแอลค่ะ ตรวจสถานที่ใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว บริการดีมากค่ะ รู้ผลไว ไม่ต้องรอผลU/S ค่ะ เพียงแค่12 สัปดาห์ก่รู้ Fetal sex ได้แล้วค่ะ 🥰🥰 และทำให้เราสบายใจไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผิดปกติของโครโมโซมอีกต่อไปค่า😁😁รู้ผลไวไม่เกิน7 วันค่า
Tippawan Chatcherdtrakoon
Tippawan Chatcherdtrakoon
2022-06-23T13:56:25+0000
ตรวจ NIPT กับทางพาโนรามา คุณแอลให้บริการดีมากๆ เลยค่ะ พูดจาน่ารัก สุภาพมากเลย ไม่เร่งด้วยค่ะ เพราะเราใช้เวลาตัดสินใจนานมากกว่าจะตรวจ สอบถามทางไลน์ผ่านคุณแอลดึกๆ ก็ยังตอบไลน์ตลอดเลยค่ะ พอทราบผลแล้ว เราก็สบายใจเลย การบริการดีมาก และรู้ผลไวมากค่ะ ของเราไม่ถึง 7 วันทำการเลย แนะนำเลยค้าาา #PanoramaNIPT
Mild Narachanok
Mild Narachanok
2022-06-17T01:48:22+0000
ตรวจกับทางโรงพยาบาลใกล้บ้าน สะดวก ทราบผลเร็วเพียง 6 วัน ส่งผลผ่าน email มาหาเราด้วย คนที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ควรตรวจค่ะ เพื่อความสบายใจ ตอนนี้โล่งมากค่า
Chuthamat Phuengratsami
Chuthamat Phuengratsami
2022-06-15T13:30:25+0000
😀 ผลตรวจรวดเร็ว เซลล์บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วนและละเอียดมากค่ะ แถมยังมีบริการตรวจให้ถึงบ้านเพราะอยู่ต่างจังหวัด ถือว่าดีมากค่ะ 😍😍😍
Koi Petcharaporn
Koi Petcharaporn
2022-06-07T06:47:55+0000
ตรวจผ่าน รพ.ที่ฝากครรภ์ค่ะ สะดวกดีได้ผลเร็ว เซลล์ที่ประสานทางไลน์ก็ติดต่อรวดเร็ว อธิบายดีค่ะ ผลการตรวจออกมาแม่นยำ
Sittikiat Sucheewakul
Sittikiat Sucheewakul
2022-06-07T05:26:31+0000
สำหรับการตรวจ NIPT ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคัดกรองภาวะดาวซินโดรม และโรคทางพันธุกรรมอื่นๆอีกหลายโรคครับ ข้อดีคือมีความแม่นยำ และไม่เจ็บตัวสำหรับคุณแม่ อีกทั้งยังลดการเกิดผลแทรกซ้อนจากวิธีการดั้งเดิมหรือการเจาะน้ำคร่ำ ปัจจุบันผมมั่นใจใช้บริการ PANORAMA NIPT ครับ เนื่องจากมีมารตราฐานที่ดี มีฐานข้อมูลในการตรวจที่มาก และราคาเข้าถึงได้ครับ #PanoramaNIPT
Joice Udomkijnupap
Joice Udomkijnupap
2022-06-05T04:44:02+0000
คุณผึ้งให้บริการดีมากค่ะ ทราบผลการตรวจเร็วมาก 7 วันทราบผลแล้วค่ะ #PanoramaNIPT
Kwan Nareerat
Kwan Nareerat
2022-06-02T02:41:48+0000
บริการดีมาก คุณแบงค์เซลล์น่ารัก ตอบทุกคำถาม รู้ผลเร็วมาก
Nattawut Sappasopit
Nattawut Sappasopit
2022-05-27T09:19:54+0000
การบริการดี รวดเร็วทันใจ ให้คำเเนะนำดี บริการถึงบ้านครับ
Jibjibb Serikhachorncharu
Jibjibb Serikhachorncharu
2022-05-24T10:02:55+0000
มาครั้งที่2 แล้วค่ะ ประทับใจเหมือนเดิม คนไม่เยอะ สะดวก มีที่จอดรถค่ะ
Khun Bammie Bom
Khun Bammie Bom
2022-05-23T08:08:46+0000
เพราะว่าเป็นลูกคนแรกที่เรา2คนรอมานานเกือบ 3 ปี ทำให้ตื่นเต้นมาก หลังจากไปฝากครรภ์เราก็เริ่มหาข้อมูลการตรวจ nipt อ่านรีวิว ดูแพ็คเกจต่างๆว่าตรวจอะไรบ้าง จนมาเจอและเลือกตรวจ Panorama NIPT ตรวจตอนอายุครรภ์ 13week 1 dayค่ะ เราเลือกตรวจแพ็คเกจ Panorama Plus Microdeletions ส่งไปตรวจที่ Lab USA ซึ่งรอผลประมาณ 10-14 วัน และเราได้รับผลใน 11 วันค่ะ รวดเร็วมาก... ตอนเปิดผลที่ส่งมาในเมลล์คือตื่นเต้นมือสั่นมากๆ ผลตรวจทุกตัวคือ No Risk และเป็นเด็กผู้หญิง ทุกคนในครอบครัวแฮปปี้ ยินดีกับพ่อพ่อด้วย คุณได้ลูกสาว😄😄😄 และขอขอบคุณ คุณอาโปที่คอยให้คำแนะนำและดูแลการบริการเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะ คุณแม่คุณพ่อบ้านไหนสนใจยินดีแนะนำที่นี่เลยค่ะ 🥰❤️read more
Wichuda Nam Chuenjaidee
Wichuda Nam Chuenjaidee
2022-05-11T06:31:07+0000
ไปตรวจที่ศูนย์มาค่ะ บริการรวดเร็วประทับใจ คุณพีทเซลล์ ให้คำปรึกษาและติดตามผลให้รวดเร็วค่ะ ประมาณ 10วันหลังตรวจทราบผล (แบบ USA) #PanoramaNIPT
Junner Chidchanok Phw
Junner Chidchanok Phw
2022-04-10T12:34:28+0000
สำหรับคุณแม่ที่มีลูกแฝด👶👶 แนะนำ Panorama NIPT เลยค่ะ เพราะสามารถตรวจแล้วทราบเพศลูกได้เลยทั้ง 2 คน 💕 ผลตรวจรอไม่นาน เจ้าหน้าที่บริการดีมากก (คุณอาโป) ให้คำแนะนำอย่างดี ใส่ใจในทุกขั้นตอน ประทับใจมากๆค่ะ 🥰
Dussaya Paopuka
Dussaya Paopuka
2022-04-08T09:19:12+0000
เลือก #panoramanipt เพราะ หาข้อมูลมา ที่นี่มีความชำนาญ และ แม่นยำ สะดวก ปลอดภัย รู้ผลเร็วมาก เจ้าหน้าที่บริการดี แนะนำเซลล์ คุณแบงค์ เลยค่ะ
Parnward Nana
Parnward Nana
2022-04-07T09:39:09+0000
รีวิว การตรวจ Nipt ค่ะ สำหรับคุณแม่ที่กำลังตัดสินใจค่ะ 🤗 ของเราตรวจ Panorama nipt basic กับคลินิค CMC จตุจักร ราคา 12,500 บาท ❌เนื่องจากของ รพ.ที่เราไปฝากครรภ์ราคาพอๆกัน แถมของ รพ.เป็นการเจาะน้ำคร่ำ ทางคลินิกเป็นการตรวจเลือด 📌การเจาะน้ำคร่ำเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เสี่ยงต่อการโดนเด็กใช้สิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลางได้แค่นิดหน่อย แต่รอผลนานกว่า เราเลยเลือกของคลินิกค่ะ... รอผลประมาณ 10 วัน 📌ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะ 😊 คุณแม่อายุ 31 ปี ลูกมีความเสี่ยงต่ำกับภาวะดาวน์ทั้งหมด แภมทำให้ทราบเพศลูกแบบ 99% ที่สำคัญหากผลผิดพลาด ทางบ.มีวงเกินประกันให้เป็นล้าน ทำให้เรามั่นใจค่ะ 📌คุณแม่ท่านไหนมีงบประมาณพอที่จะตรวจ แนะนำเลยนะคะ 😍 **แก้ไขนิดนึงนะคะ ทางคลินิกมีตัวที่ราคาถูกกว่านี้ แต่เราไม่เลือกเพราะ เราดูว่าส่งแล็บที่ประเทศไหน สามารถไว้ใจได้ไหม อย่างของ panorama มี แล็บแม่อยู่อเมริกา และมีแล็บเครือข่ายที่ไทย ราคาสูง แต่เราไว้ใจ เลยเลือกตัวแพงค่ะ #PanoramaNIPTread more
Nutthanun Kamjorn
Nutthanun Kamjorn
2022-04-05T10:00:40+0000
เพราะเป็นลูกคนแรก เราสองคนจึงตื่นเต้นมาก หลังจากฝากครรภ์ที่สิงคโปร์ นันมีแพลนต้องกลับไทย แต่คุณหมอที่สิงคโปร์แนะนำให้กลับมาตรวจ panorama ตอนอายุครรภ์ครบ12 สัปดาห์ ซึ่งคุณหมอแจ้งว่าถ้ายังอยากอยู่ไทยต่อ สามารถตรวจที่ไทยและส่งผลตรวจมาให้คุณหมอได้ ยอมรับเลยว่าตอนแรกเรายังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ จึงได้ศึกษาหาข้อมูล จนได้ทราบว่า การตรวจ panorama นี้... เมื่อก่อนในประเทศไทย ส่วนมากที่ตรวจจะเป็นในกรณีที่คุณแม่มีอายุมากแล้ว ทำให้ข้อมูลไม่ค่อยเยอะ แต่ปัจจุบันก็เริ่มแพร่หลาย จริงๆคุณแม่ทุกเคสสามารถตรวจได้ เพื่อทราบความผิดปกติของลูกน้อยในครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในสุขภาพของลูกน้อยนะคะ ที่ ตปท คุณหมอจะแนะนำให้ตรวจเลยทุกเคส แล้วนันก็มาเจอที่นี่ค่ะ Panorama NIPT Thailand ได้คุยรายละเอียดกับคุณแบงค์ หัวหน้าฝ่ายขายของ panorama ต้องบอกว่าให้ข้อมูลและบริการดีมากเลยค่ะ Panorama NIPT คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ที่ไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์และคุณแม่ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไปและมีความแม่นยำมากกว่า 99.9% รอผล 10-14 วัน เราเลือกแพ็คเกจ Panorama Plus Microdeletions นะคะ ตอนตรวจอายุครรภ์ 11 week 3 days ค่ะ ส่งผลไปตรวจที่ Lab USA และได้รับผลใน 11 วัน ผลโครโมโซมทุกตัว No Risk เป็นเด็กผู้หญิง ซึ่งคุณพ่อแฮปปี้มากค่า ได้ลูกสาวสมใจ หลังตรวจเสร็จได้ ผ้ากันเปื้อนพร้อมแผ่นยางกัดเป็น gift น่ารักๆมาด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่บ้านไหน สนใจ นันกับพี่เควิลแนะนำที่นี่เลยค่ะread more
Raweewan Somtua
Raweewan Somtua
2022-03-15T07:09:43+0000
Panorama NIPT Thailand คุณแม่มือใหม่ค่ะมีความกังวลและตื่นเต้น แต่เราอยากมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น จึงศึกษาและใช้บริการที่นี่ค่า บริการดี ตรวจรู้ผลเร็วค่ะไม่ต้องรอนาน แนะนำที่นี่เลยค่า พร้อมทราบเพศลูกค่ะ😊 #PanoramaNIPT การตรวจคัดกรอง PANORAMA NIPT 👩‍🔬 จากเลือดแม่ 💉 🔸 เทคโนโลยีเฉพาะยี่ห้อเดียวจากสหรัฐอเมริกา 🔸 ไม่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ 🔸 มีความแม่นยำมากกว่า 99.9% 🔸... ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป 🔸 มีความแม่นยำในการระบุผลเพศมากกว่า 99.99% 🔸 กรณีครรภ์แฝด บอกเพศลูกแต่ละคนได้ ทั้งยังบอกได้ว่าเป็นแฝดจากไข่ใบเดียวกัน / แฝดจากไข่คนละใบ 🔸 มีจำนวนการส่งตรวจสูงที่สุดในอเมริกา และมียอดการตรวจมากว่า 3️⃣ ล้านรายทั่วโลก🤰 🔖สามารถเลือกสถานที่ส่งตรวจได้ทั้งในประเทศไทยหรือห้องปฏิบัติการการแพทย์ในประเทศread more
Ming Kannika
Ming Kannika
2022-03-08T07:24:58+0000
รู้ผลเร็วมากค่ะ บริการประทับใจมาก
Jinuttita Bumbim Visitbunyaporn
Jinuttita Bumbim Visitbunyaporn
2022-03-08T04:52:10+0000
ผลตรวจรู้เร็วแม่นยำดีมากค่ะ บุคคากรดูแลและบริการดีมากค่ะ
ระยะทางจะพิสูจน์คน ทำดีต่อไป
ระยะทางจะพิสูจน์คน ทำดีต่อไป
2022-03-07T11:56:05+0000
แนะนำที่นี้คะบริการดีและผลตรวจออกไวมากและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการตรวจมากคะ
Pornsiri Buphapiboon
Pornsiri Buphapiboon
2022-03-06T08:04:02+0000
เลือกตรวจ NIPT กับ Panorama เพราะเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการตรวจในการแยกDNAลูกออกจากมารดา มีความแม่นยำมากกว่า 99.9% และเป็นเทคโนโลยียี่ห้อเดียวจาก USA เราส่งตรวจ Lab USA ผลออกไว คุณพรพรรษา เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก อธิบายและตอบทุกคำถามชัดเจน ดูแลดีมากๆค่ะ ถึงอยู่ไกลต่างจังหวัดก็ตรวจได้ ประทับใจมากๆ แนะนำเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
Laddawan Kantanid
Laddawan Kantanid
2022-03-06T04:37:20+0000
แนะนำให้ตรวจค่ะ เจ้าหน้าที่คุณพีท ให้ข้อมูลละเอียด รู้ผลเร็วมากค่ะ #panoramaNIPT
Wannasiri Siriwan
Wannasiri Siriwan
2022-02-13T04:17:19+0000
ที่นี่แนะนำดีค่ะ เดินทางสะดวก ไม่แออัด บริการสอบถามข้อมูลตอบได้ละเอียด โดยเฉพาะคุณผึ้งค่อยให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยได้ดีค่ะ
Plamee ปลามี่
Plamee ปลามี่
2022-02-11T09:15:52+0000
คุณหมอแนะนำที่นี้ และประทับใจการให้บริการ (คุณผึ้ง) เจ้าหน้าที่เจาะเลือดก็มือเบามาก สะดวกให้บริการถึงที่บ้าน ผลตรวจออกเร็ว แม่นยำ #PanoramaNITP
SooYeon Lee
SooYeon Lee
2022-02-09T09:34:39+0000
ของเราไปตรวจที่ศูนย์เลยค่ะ คุณพีท(เซลล์)ให้คำแนะนำดีมาก ตามผลตรวจให้ตลอดค่ะ ศูนย์ตรวจสะอาดสะอ้าน พยาบาลผู้ให้บริการน่ารัก เป็นกันเองมากค่ะ คุณแม่ท่านไหนสนใจที่จะตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม แนะนำที่นี่เลยค่ะ❤️ #PanoramaNIPT
ติม ติม
ติม ติม
2022-02-08T06:40:18+0000
ประทับใจการให้บริการคำแนะนำดีมากๆๆ ของเจ้าหน้าที่(คุณพีท) เจ้าหน้าที่เจาะเลือดก็มือเบามากๆๆๆ ผลตรวจออกเร็ว ราคาไม่แพง แนะนำเลยค่ะ #Panorama NIPT
Niceday Fern
Niceday Fern
2022-02-03T14:42:58+0000
คุณพีท เอาใจใส่ให้ข้อมูลดีมาก ทราบผลไว แม่ประทับใจในข้อมูลและการให้บริการค่ะ
Kwan Jutamas
Kwan Jutamas
2022-02-03T08:20:51+0000
แนะนำเลยค่ะ รู้ผลเร็ว มีบริการเจาะเลือดที่บ้าน เจ้าหน้าที่ดูแลดี มากเลยค่ะ
Fah Pui Chemist
Fah Pui Chemist
2022-02-01T13:37:28+0000
รู้ผลเร็วมาก​ เคสเรา7-8วันก็ทราบผล​ แถมอธิบายขั้นตอนละเอียดตั้งแต่ก่อนตรวจ​ ทำให้ไม่ลังเล​เลย​ หลังตรวจก็ชัดเจนไม่มีข้อสงสัยอะไร​ แนะนำคุณ​แม่ทุกคนเลยค่ะ​ ไม่ต้องรออายุ35ก็ได้​ เราก็ไม่ถึง​ รู้เร็วยิางมีเวลาวางแผนจัดการมากขึ้นค่ะ​ เรื่องราคาถือว่าคุ้มค่ากับผลลัพธ์​และบริการค่ะ
Koiizz-Gongzz Motham
Koiizz-Gongzz Motham
2022-02-01T09:04:41+0000
ได้ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมที่นี่ค่ะ โดยให้ จนท. พยายาบาลมาเจาะเลือดที่บ้าน จนท.แนะนำดี พูดคุยดี และที่สำคัญมือเบามากๆค่ะ และเซลล์ก็แนะนำ รายละเอียดโครโมโซมในการตรวจ แพคเกจ ดีมากๆ คุณแม่ท่ายไหนที่กำลังจะตรวจ แนะนำที่นี่เลยค่ะ
Wassana Siengsai
Wassana Siengsai
2022-02-01T05:58:00+0000
คุณหมอที่โรงพยายาลแนะนำให้ไปตรวจที่Lab พอไปถึง พยาบาลที่Lab แนะนำดีมาก sale ก็แนะนำแพคเกจได้ดีมากคะ #PanoramaNIPT แถมรู้ผลตรวจได้ไวมาก
Chutimon Pui Hansamai
Chutimon Pui Hansamai
2022-01-02T13:53:56+0000
คุณหมอที่รพ.แนะนำมาให้ตรวจ #PanoramaNIPT ท้องได้3เดือนอยากรู้เพศ คุณพีทแนะนำดีมาก ตอบกลับข้อความไว และรู้ผลเร็วกว่าที่คิด ขอบคุณค่ะ
Beam Sunsanee
Beam Sunsanee
2022-01-02T10:54:12+0000
ตอนแรกก็สงสัยเพราะการเจาะเลือดตรวจโครโมโซม มีให้เลือกหลายบริษัทมาก จนได้คุยกับคุณพีท (จนท.จากพาโนรามาโดยตรง) เลยเข้าใจถึงความแตกต่างที่พาโนรามามีไม่เหมือนบริษัทอื่นๆ คือการแยกตรวจเฉพาะดีเอ็นเอของลูก โดยแยกดีเอ็นเอของแม่ออก ทำให้รู้สึกมั่นใจในผลการตรวจที่จะเป็นเฉพาะของลูกจริงๆ ..คุณพีทให้ข้อมูลละเอียดมาก ไม่เน้นขายของ ให้ข้อมูลครบ... และให้เลือกตัดสินใจเอง ไม่กดดัน ..และวันนี้เพิ่งได้รับผลการตรวจเรียบร้อย (ได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายในระยะเวลาตามที่แจ้ง 7 วันพอดี ขนาดติดวันหยุดปีใหม่ ถือว่าเร็วและมีมาตรฐานดี) พอได้รับผล ทางคุณพีทก็ยังอธิบายผลให้เข้าใจอีกด้วยค่ะ ประทับใจพาโนรามาและความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ดีจริงๆค่ะ💕read more
ศิริวรรณ เพชรอุไร
ศิริวรรณ เพชรอุไร
2021-12-12T01:49:40+0000
รู้สึกตัดสินใจถูกที่เลือก โดยคุณปุ้ยให้คำแนะนำดีมากค่ะ แจ้งผลเร็ว ข้อมูลให้ละเอียด และประทับใจในการใช้บริการครั้งนี้ค่ะ🥰
Zom'z SmoOthii'e
Zom'z SmoOthii'e
2021-12-08T06:34:10+0000
คิดไม่ผิดคะพี่เลือกใช้บริการ Panonama #สบายใจขึ้นเยอะเลย
Pitsucha Sanguanwit
Pitsucha Sanguanwit
2021-11-29T11:49:28+0000
เลือกpanoramaเนื่องจากอายุมาก ค่อนข้างมีความเสี่ยง ต้องการตรวจ chromosomeกลุ่มดาว์น และmicro deleationอื่นๆ ผลบอกว่าเสี่ยงต่ำก็ลดความกังวลไปเยอะเลยค่ะ
Kanika Panompong
Kanika Panompong
2021-11-26T05:38:49+0000
เลือก panorama nipt เพราะความน่าเชื่อถือ มีมานาน มีกลุ่มตัวอย่างเยอะ แม่นยำ รอผลไม่เกิน 14 วัน ราคาสมเหตุสมผล และบริการดี ตอบข้อสงสัยดีค่ะ #PanoramaNIPT
Nisa Kumkongkaw
Nisa Kumkongkaw
2021-11-25T09:08:12+0000
เลือกตรวจที่ panolama ทั้ง 2 ท้องเพราะมีความแม่นยำ ถูกต้อง สูง 99.99 % รู้ผลภายใน 7-10 วันค่ะ
Koi Wilawan
Koi Wilawan
2021-11-23T11:59:26+0000
เลือกตรวจที่นี่เพราะคุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำมา และดูรีวิวเยอะมาก พอได้เข้าตรวจเองได้รับบริการที่ดีมากๆๆ รู้สึกอุ่นใจที่เลือกที่นี่ค่ะ
อันวา รัชสมบัติ
อันวา รัชสมบัติ
2021-11-22T23:27:48+0000
ให้คำปรึกษาและแนะนำดี บริการดี ผลตรวจรวดเร็ว แม่นยำครับ มาตรฐานUSA ทำให้มั่นใจ #PanoramNIPT
Techit Kanasuwan
Techit Kanasuwan
2021-11-14T07:14:34+0000
เลือก Panorama เพราะมีกลุ่มตัวอย่างเยอะ และมีวิจัยที่รองรับ ราคาไม่แพง หลังคลอดไม่พบความผิดปกติของโครโมโซม
Sasithorn Kanchanakorn
Sasithorn Kanchanakorn
2021-11-11T04:12:59+0000
ท้อง 2 แล้วค่ะ เลือก Panorama มั่นใจที่สุดค่ะ
Yammy Yam
Yammy Yam
2021-11-03T02:09:48+0000
ได้ตรวจที่คลินิคที่ฝากครรภ์ คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย มีการรับประกันผลการตรวจด้วยคะ แนะนำเลยค่ะ ดีจริง รู้ผลเร็วภายใน 2 อาทิตย์ ตรวจผลเลือดปลอดภัยค่ะ
Chontichar Nathapinthu
Chontichar Nathapinthu
2021-11-01T09:59:30+0000
คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย รู้ผลเร็ว ปลอดภัยค่ะ
Thip Thammasoponbovorn
Thip Thammasoponbovorn
2021-10-23T05:23:23+0000
ได้ตรวจที่คลินิคที่ฝากครรภ์ คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย แนะนำเลยค่ะ ดีจริง รู้ผลเร็ว ปลอดภัยค่ะ
Charuntorn Tedthong
Charuntorn Tedthong
2021-10-23T03:22:16+0000
คุณหมอแนะนำมาใช้บริการที่นี้ ผลแม่นยำ บริการดี แนะนำเลยค่ะ
Goof Gif
Goof Gif
2021-10-21T04:14:31+0000
ได้ตรวจที่คลินิคที่ฝากครรภ์ คุณหมอแนะนำของที่นี่ ว่ามีความแม่นยำสูง และปลอดภัย แนะนำเลยค่ะ ดีจริง
Sen Sei
Sen Sei
2021-10-17T03:02:05+0000
พี่พีทดูแลบริการดีมากเลยค่ะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา อย่างละเอียด แม่ท้องแรกไม่มีความรู้ไม่เข้าใจหรือกังวลเรื่องอะไร พี่พีทสามารถอธิบายให้เข้าใจได้แบบง่าย พี่พยาบาลที่มาเจาะเลือดให้บริการดีมากเลยค่ะ ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ดูแลหนูกับลูกเป็นอย่างดีนะคะ #ผลออกได้ลูกสาว #เสี่ยงต่ำ #แนะนำให้ตรวจที่นี้เลยค่ะ #PanoramaNIPT
Buranee Itkanjana
Buranee Itkanjana
2021-10-16T16:03:55+0000
#PanoramaNIPT เลือกใช้บริการที่นี้เพราะเชื่อถือได้ค่ะ รู้สึกสบายใจค่ะที่ได้รับการตรวจที่ดีมีคุณภาพค่ะ
Suparada Aimboriboon
Suparada Aimboriboon
2021-10-07T11:58:14+0000
เลือกตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ กับ panorama เพราะเป็นแลบที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งคุณหมอในโรงพยาบาลชั้นนำยังให้คำแนะนำที่นี้ค่ะ ทำการเจาะเลือดคุณแม่ไม่เป็นอันตรายกับลูก ใช้เวลาไม่ถึง 14 วันก็ทราบผลโคโมโซมและเพศของลูกด้วย ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะ
Natthanitcha Fang Thaweekam
Natthanitcha Fang Thaweekam
2021-10-04T03:50:09+0000
เลือกเจ้านี้เพราะสามารถระบุแยกเพศของแฝดได้ค่ะ​ ถ้าเจ้าอื่นจะแค่บอกได้ว่ามีเพศชายหรือไม่​ แต่ไม่สามารถ​ระบุได้ว่ามีกี่คน​ คุณเฟรชบริการดีมากค่ะ​ แต่ผลแลปส่งไป​ USA ได้ผล​ 14 วันพอดี​ แต่คุณเฟรชคอยตามให้ตลอดค่ะ​ ผลแม่นยำ​ ดีงามมากค่ะ​ โล่งไปเลย #PanoramaNIPT
Butter Tinnapat Aksornsingchai
Butter Tinnapat Aksornsingchai
2021-09-26T05:48:12+0000
คุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำที่นี่มาคะ และก็ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่เลือกที่นี่คะ คุณพีทดูแลดีมากคะ พูดเพราะที่สุด เจ้าหน้าที่ที่เจาะเลือดให้ก็น่ารักมากคะ 💕 #PanoramaNIPT
Araya Suwannachot
Araya Suwannachot
2021-09-25T12:34:34+0000
บริการดี ผลตรวจรวดเร็ว แม่นยำค่ะ มาตรฐานUSA ทำให้แม่มั่นใจ #PanoramNIPT
Pa Huyhongthong
Pa Huyhongthong
2021-09-25T12:14:36+0000
บริการดี ประทับใจ ผลแลปออกไวด้วย ขอบคุณๆๆ มากๆค่ะเซลล์น่ารักมากๆเลย (คุณพีท) ใส่ใจลูกค้าดีมากๆเลยค่ะ😊
Nitcha Filmm
Nitcha Filmm
2021-09-25T09:20:43+0000
บริการดี ให้ข้อมูลเยอะมาก และทราบผลไวค่ะ
Pattamon Thamneam
Pattamon Thamneam
2021-09-24T02:14:38+0000
พนักงานแนะนำและบริการดี ผลออกไวมากค่ะ
ตะวัน สีชมพู
ตะวัน สีชมพู
2021-09-08T17:04:34+0000
คุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำ Panorama NlPT Thailand ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและเลือกใช้บริการ Panorama NlPT Thailand ตั้งแต่ลูกคนแรก ลูกคนที่2 ทำให้ทราบเพศที่แน่นอน และความเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติต่างๆรับรองผลที่แม่นยำ99.9% จริงมั่นใจเลือกใช้บริการคะ
Por Pat
Por Pat
2021-09-07T12:59:37+0000
ขอบคุณทาง Panorama NlPT Thailand มากค่ะเซลล์คุณพีทให้ข้อมูลชัดเจนแนะนำดีมากๆรู้ผลไว้ประทับใจมากๆเลยค่ะ^^
Pam Lerthiranrat
Pam Lerthiranrat
2021-08-08T03:11:23+0000
ขอบคุณทางpanorama thailand มากๆเลยค่ะ ทีมเซลลและแอดมิน บริการดีมากๆค่ะ และช่วยติดตามผลให้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
Namcha Patcha
Namcha Patcha
2021-07-25T03:57:33+0000
วันนี้เข้ามาเจาะเลือด ที่ Panorama ได้ข้อมูลที่ดีมาก รอผล แค่ 7-14 วันเอง ราคาไม่แพง การบริการดี เลือกตรวจตัว basic usa
Nutchin Tanpiti
Nutchin Tanpiti
2021-07-18T03:36:49+0000
ประทับใจการบริการมากครับ ตั้งแต่ตอนให้ข้อมูลละเอียด ครบถ้วน ทุกอย่าง ตัดสินใจเลือก Panorama แบบไม่ลังเล เลือกตรวจแบบ Panorama Basic USA เนื่องจากเป็นครรภ์แฝด ใช้เวลารอประมาณ 11-12 วัน ผลออกมาความเสี่ยงต่ำ และยังทราบเพศอีกด้วย ที่สุดแล้วครับ กดไลค์ให้รัวๆเลย มีคนรู้จักจะแนะนำที่นี่เลยครับ 🧒👧
Yingtiiz Bra Bra
Yingtiiz Bra Bra
2021-06-30T15:53:31+0000
วันนี้ได้รับผลตรวจโครโมโซม Panorama test สบายใจมากเลยค่ะที่ไม่มีภาวะผิดปกติใดๆ ยังได้ทราบเพศที่แน่นอนอีกด้วย ถ้าใครที่มีความกังวล ถึงความเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติต่างๆนะค่ะ แนะนำให้ตรวจ Panorama NIPT เลยค่ะ รับรองผลที่แม่นยำ99.9% ที่ประทับใจมากที่สุดก้อคือสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปให้ยุ่งยาก เพราะมีบริการมาตรวจถึงบ้านเลยค่ะ ใช้เวลาไม่กี่นาทีก้อเสร้จแล้วค่ะ... ประมาน7-14วันก้จะทราบผลค่ะ 👍👍👍read more
Chindanai Kasiolan
Chindanai Kasiolan
2021-06-29T10:10:15+0000
เจ้าหน้าที่อธิบายให้ตอบคำถามข้อสงสัยดีมาก ติดต่อรวดเร็ว มี service mind ที่ดีมาก ถ้ามีเพื่อนและญาติๆที่จะใช้บริการ ขอแนะนำให้ใช้บริการนะครับ
Phansa Bosskaii Tungwattanapipat
Phansa Bosskaii Tungwattanapipat
2021-05-16T08:49:43+0000
good service and good technology ka
Cherry Berryberry
Cherry Berryberry
2021-05-13T06:29:12+0000
คุณหมอแนะนำให้ตรวจ NIPT ตัดสินไม่ตรวจกับทางรพ.ที่ฝากครรภ์ เพราะอยากเลือก Lab เองจนมาเจอะ Panarama จึง inbox ไปข้อขอมูล และทาง Lab ก็ให้เซล คุณแบงค์ติดต่อมาแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม เลยเลือกตรวจกับที่นี่เลยค่ะตัดสินใจไม่ผิดจริงๆค่ะ เซลคุณแบงค์ดูแลและให้คำแนะนำดีมากๆ บริการดีและสุภาพมากจริงๆ เราพูดคุยผ่านไลน์กันตลอด จนกระทั่งวันนี้ผลตรวจ NIPT ออกแล้วค่า... เฮลั่นกันทั้งบ้านเลยค่า ขอบคุณ Panorama ขอบคุณเซลคุณแบงค์นะค๊า ที่ให้คำแนะนำและน่ารักมาตลอดเลยค่า ขอบคุณพี่พยาบาลที่เจาะเลือดด้วยนะค๊า มือเบามากเลยค่า แถมยังแนะนำเรื่องอาหารบำรุงครรภ์ด้วยค่า แม่ๆท่านไหนกำลังหา Lab ตรวจ NIPT แนะนำที่นี่เลยค่า บริการดี ใส่ใจ ประทับใจค่าread more
Ying Suphattra
Ying Suphattra
2021-05-08T06:52:35+0000
คุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำที่นี่ค่ะ ผลลัพธ์ที่แม่นยำ รู้ผลไว เซลล์คุณแบงค์ น่ารัก ให้คำแนะนำดีมากๆค่ะ
Chom Chom
Chom Chom
2021-03-30T09:39:33+0000
ผลตรวจรวดเร็วทันใจ ที่สำคัญ น้อง slae น้องชื่อแบงค์ให้ข้อมูลและคำแนะนำดีมากๆค่ะ ถ้ามีเพื่อนๆท้องจะแนะนำที่นี้ไปใช้บริการนะค่ะ
Lamphao Taengsakul
Lamphao Taengsakul
2021-03-13T12:02:49+0000
บริการดี สถานที่ดูสะอาด มีที่จอดรถ พนักงานดูแลดีมาก ❤
Ayumi Nunacs Wuttisaptaweesuk
Ayumi Nunacs Wuttisaptaweesuk
2021-03-07T05:01:50+0000
พี่พยาบาลและเซลล์น้องแบงค์ ดูแลดีมากค่ะ
Suwimon TC Nurse
Suwimon TC Nurse
2021-02-23T07:09:58+0000
ตรวจ NIPT กับBrand นี้เพราะคุณหมอแนะนำว่าผลน่าเชื่อถือ มีรับประกันผลตรวจ และรู้ผลไว หลังจากตกลงใช้บริการที่นี่เซลล์บริการดีมากแนะนำเลยค่ะ และรู้ผลไวมากจริงๆ 🥰 #PanoramaNIPT
Chuleerat Saelaw
Chuleerat Saelaw
2021-02-20T02:49:53+0000
พี่พยาบาล และเซลล์ชื่อคุณกอล์ฟบริการดีมากๆค่ะ ตอบคำถามรวดเร็ว ละเอียดชัดเจน มีใจบริการดีมากค่ะ ผลก็รวดเร็วรอแค่9วันก็ได้รับผลแล้วค่ะ ดีใจมากๆเลยได้ลูกชายอีกคน แถมช่วงนี้ยังส่งตรวจ lab ที่อเมริกาให้ด้วย พอใจสุดๆเลยค่ะ #panoramaNIPT
Kron Drag
Kron Drag
2021-02-02T12:30:07+0000
แพทย์ที่ฝากครรภ์ แนะนำให้ภรรยาตรวจ #PanoramaNIPT ได้รับผลภายใน 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีครับ ขอTagเพื่อนให้รู้จัก การตรวจ ที่นี่ด้วย @Joy Berry
Pattana Pattana
Pattana Pattana
2021-01-29T05:28:59+0000
#PanoramaNIPT เลือกตรวจ #PanoramaNIPT เนื่องจากแพทย์ที่โรงพยาบาลแนะนำ ว่าเป็นวิธีที่เหมาะในการตรวจสำหรับครรภ์แฝด วิธีการตรวจก็สะดวก 😀ใช้การเจาะเลือดของแม่ส่งLABต่างประเทศ ได้รับผลภายในสองสัปดาห์ พนักงานให้ข้อมูลได้ครบถ้วนดีค่ะ
Takky Nurse
Takky Nurse
2021-01-24T13:04:26+0000
ใช้บริการมาแล้ว แระทับใจมากคะ น้องขวัญบริการดีมาก ทราบผลเร็ว รู้เพศลูก ชอบมากคะ
Siriwan Kitpoemkiat
Siriwan Kitpoemkiat
2021-01-15T08:22:18+0000
เซลล์บริการดีมาก ตอบคำถามได้ขัดเจนทุกเรื่อง ทำให้เรามีความสบายใจมีความน่าเชื่อถือในการตรวจ ได้ทราบเพศของลูกด้วย ดีมากเลยค่ะ #panorama NIPT Thailand
Yam Nutcha
Yam Nutcha
2020-12-31T11:06:55+0000
อายุเยอะแบบเรา ความเสี่ยงเยอะ ตรวจ Panorama NIPT ช่วยให้คลายกังวลได้เยอะเลย แถมได้รู้เพศของน้องด้วย #PanoramaNIPT
Sunee Chuadchum
Sunee Chuadchum
2020-12-29T08:02:49+0000
ทราบผลไว ทราบเพศลูก ดีมากๆ
Nalinee Nicko
Nalinee Nicko
2020-12-24T06:22:18+0000
วันนี้ได้ตรวจคัดกรองโครโมโซมของลูกชุบ เพื่อดูว่ามีความผิดปกติอะไรมั้ย ทางบริษัท Panorama nipt thailand ส่งพี่พยาบาลมาเจาะเลือดให้ถึงออฟฟิศเลย เราไม่ต้องไปที่รพ.เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงเรื่องโควิดด้วย ทางเซลล์(น้องแบงค์) ก็ดูแลเอาใจใส่ดีมากตั้งแต่วันที่ติดต่อจนวันนี้ คุณแม่คนไหนสนใจ ขอแนะนำบริษัท Panorama NIPT Thailand... เลยจ้า ผลตรวจของเราจะถูกส่งไปที่อเมริกาเพื่อประเมินผล รอประมาณ 10 วันก็จะรู้ผลแล้ว และผลพลอยได้คือ ได้รู้เพศเบบี๋ด้วย 🥰♥️read more
Siriwimon Srisuwan
Siriwimon Srisuwan
2020-12-20T09:50:37+0000
ตรวจผล Panorama test มีความแม่นยำสูงมาก ทำให้คุณแม่ในวัย 36 รู้สึกสบายใจ หมดกังวล รอผลไม่นาน รู้ผลเร็ว#PanoramaNIPT
Thanyaporn Chuenjitkulthaworn
Thanyaporn Chuenjitkulthaworn
2020-12-19T13:53:46+0000
ตรวจ panorama test ที่ clinic พยาบาลเจาะเลือดมือเบามากค่ะ ผลการตรวจได้รวดเร็ว รอประมาณ 7 วันเท่านั้น รู้ chromosome และเพศลูกแบบ non invasive test...สบายใจ #panoramaNIPT
Belle Chaovaporn
Belle Chaovaporn
2020-12-19T10:16:47+0000
ตรวจ panorama มีให้ตรวจทั้งโครโมโซมหลัก และกลุ่มโรค microdeletion ได้ผลรวดเร็ว และยังทราบเพศลูกด้วยค่ะ #panoramaNIPT
Rungtip Pantong
Rungtip Pantong
2020-12-19T04:11:06+0000
คุณพยาบาลบริการดีมาก เจาะเลือดมือเบา #PanoramaNIPT
Phantipa Nueng
Phantipa Nueng
2020-12-18T12:13:35+0000
ประทับใจในการบริการและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่มากๆค่ะ ผลตรวจออกมาลูกปกติ ได้ลูกชายอย่างที่อยากได้พอดี #PanoramaNIPT
Nattawan Nantasupakul
Nattawan Nantasupakul
2020-12-16T14:42:40+0000
ประทับใจเซลส์ที่สามารถตอบคำถามเราได้ชัดเจน ตอบได้ครบทุกเรื่อง ถึงมีข้อกังวลที่เค้าไม่สามารถตอบได้ทันที ก็ไปตรวจเช็คมาให้อย่างรวดเร็ว มีเอกสารที่น่าเชื่อถือ ส่วนบริการในวันเจาะเลือด พยาบาลมือเบามาก ไม่เจ็บไม่เขียวเลย ผลก็ส่งมาตามช่วงเวลาที่บอกไว้ ไม่ดีเลย์ให้ต้องคอย
LoukPear Pichamon
LoukPear Pichamon
2020-12-13T07:49:16+0000
เซลล์ให้คำแนะนำดีมากค่ะ พยาบาลก็น่ารัก เจาะเลือดมือเบาไม่เจ็บเลย
BKitti Bee
BKitti Bee
2020-12-12T05:07:04+0000
ขอบคุณสำหรับบริการที่ดีคับ และคำอธิบายที่สามารถเข้าใจง่าย
Patittapun Aew
Patittapun Aew
2020-12-09T04:13:55+0000
ได้ใช้บริการตรวจเลือดของ panorama กับทางโรงพยาบาลสินแพทย์ แล้วสามารถทราบผลเพศ โครโมโซมลูก ภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ของลูกได้รวดเร็ว ไม่ต้องรออายุครรภ์ 4-5 เดือน แถมไม่ต้องเสี่ยงเจาะน้ำคร่ำให้กลัวหรือกังวล ผลที่ได้ได้รับการการันตรีว่าแม่นยำจากหมอและพยาบาล 99.99% ผลที่ได้ออกมาพึงพอใจมากๆค่ะ #PanoramaNIPT
Russarin Niyomchon
Russarin Niyomchon
2020-12-06T05:21:08+0000
ตรวจ NIPT กับBrand นี้ที่นี่ค่ะ รู้สึกถ้าจำไม่ผิด ประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท คุณหมอที่ฝากพิเศษแจ้งว่า ผลตรวจ ส่งไปที่ Lab ที่ต่างประเทศ คุณหมอแนะนำบอกว่า ผลตรวจแม่นยำ รู้ผลไว มาก รู้เพศลูกทันที ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน 😊😊 มีรับประกันผลตรวจค่ะ แนะนำเลย เพื่อลูกทั้งคน ทุกอย่างต้องดีที่สุดค่ะ ♥️ #PanoramaNIPT
Ton Suttipong N. Sit
Ton Suttipong N. Sit
2020-12-05T05:20:26+0000
ประทับใจมากๆครับ พี่พยาบาลให้คำแนะนำดีมาก สถานที่สะอาด พี่พยาบาลมือเบามากไม่เจ็บเลย แนะนำให้มาตรวจที่ panorama nipt thailand คับ
Aris Arissara
Aris Arissara
2020-11-30T10:22:20+0000
ที่ตรวจกับที่นี่เพราะเชื่อมั่นในชื่อเสียง พอไปตรวจจริงๆก็ดีสมคำร่ำลือค่ะ ทั้งการบริการและความรวดเร็ว เลือกตรวจเเล็บไทย เซอร์ไพร์สมาก เพราะ 3 วันได้ผลตรวจทางอีเมลล์แล้ว เร็วมากค่ะ❤️
Kai Kanoktip
Kai Kanoktip
2020-11-29T07:33:51+0000
บริการดีมากค่ะ แนะนำเลยค่ะ 😊😊
Kae Wichuda
Kae Wichuda
2020-11-29T07:32:00+0000
ให้ข้อมูลดีมาก การบริการดีค่า
Namwaan Nawapat
Namwaan Nawapat
2020-11-29T03:06:34+0000
คุณพยาบาลน่ารัก มือเบามากๆ ค่ะ ^^
Namtarn Siriwan
Namtarn Siriwan
2020-11-25T07:44:38+0000
พนักงานดูแลดีมากๆเลย 🥰 เรามีคำถามตรงไหน ไม่เข้าใจอะไร ปรึกษาผู้ดูแลได้เลย ทำให้ว่าที่คุณแม่รู้สึกสบายใจมากๆ หลังจากเจาะเลือดรอฟังผลไม่นานค่ะ เคสเรารอประมาณ7วัน ลุ้นมากกก แต่ผลออกมาดีงาม เลือกไม่ผิดเลย เชียร์ๆน้าา #PanoramaNIPT
Baifern Nakhokvic
Baifern Nakhokvic
2020-11-24T09:32:35+0000
หมอและพยาบาลแนะนำให้ตรวจกับที่นี่ค่ะ เพราะผลแม่นยำ เจาะลึกถึงโครโมโซมที่จะเป็น มีการรับประกันหากผลผิดพลาด รอผลไม่นานมาก แถมยังได้รู้เพศลูกอีกด้วย #PanoramaNIPT
กวาง kwang
กวาง kwang
2020-11-15T06:32:08+0000
คุณพยาบาลใจดี สถานที่และอุปกรณ์สะอาด บริการรวดเร็ว
Meizhi Lin
Meizhi Lin
2020-11-08T03:38:38+0000
คุณพยาบาล และ เซลล์ แนะนำดี สุภาพ น่ารัก มีความเป็นกันเองคะ สถานที่สะสาดดีค่ะ
Jeeranan Songsri
Jeeranan Songsri
2020-10-18T06:36:41+0000
บริการดี รวดเร็ว พนักงานสุภาพมากค่ะ
ExcisionAugust April
ExcisionAugust April
2020-10-18T03:16:36+0000
วันนี้ได้พาลูกน้อยมาตรวจโครโมโซม อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ค่ะ
NuiZzy Siriwan
NuiZzy Siriwan
2020-10-17T08:47:00+0000
วันนี้พาหนูน้อยมาตรวจผลโครโมโซม เพื่อดูความเสี่ยงการเป็นดาวน์ซินโดรม และผลจากการตรวจจะบอกเพศได้แบบ 100% ตื่นเต้นจัง เซลล์น่ารักมีโปรโมชั่น พี่พยาบาลก็ใจดีมือเบาสุดๆ ประทับใจมากค่ะ
Pu Sae-jiu
Pu Sae-jiu
2020-10-16T04:36:10+0000
สถานที่สะอาด คุณแบงค์เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไว้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี คุณพยาบาลเจาะเลือดมือเบามาก ผลตรวจได้เร็วมากค่ะ 👍🏻👍🏻
Orawit Oil Kittirungwitaya
Orawit Oil Kittirungwitaya
2020-10-11T06:20:45+0000
มาตรวจคัดกรองดาว พี่ๆ น่ารักทุกคนเลยค่ะ รอลุ้นผลค่ะ 😍
เฮียหมู เจริญยนต์แบตเตอรี่ หนองแค ดาวเรือง
เฮียหมู เจริญยนต์แบตเตอรี่ หนองแค ดาวเรือง
2020-10-08T11:38:44+0000
ตอนแรกจะตัดสินใจเข้ารับบริการดีมั้ย แต่ด้วยลองคุยแล้ว กลับประทับใจมาก ให้คนเป็นแม่เข้าใจง่าย รอผลไม่นาน ที่สำคัญเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก #ประทับใจมากๆ ขอบคุณที่ดูแลน้องในครรภ์นะคะ ☺️🙏🏻♥️
Khunanya BLue
Khunanya BLue
2020-08-23T02:46:02+0000
แนะนำที่นี่เลยคะ.. บริการสอบถามพูดคุยเป็นกันเอง รายงานผลไวมาก คุณแม่นี่นั่งยิ้ม บ้านนี้ได้ลูกสาวจ้าา
Siriprapa Watcharaphokinun
Siriprapa Watcharaphokinun
2020-08-21T11:04:43+0000
ประทับใจมากๆกับการบริการและใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะ😍🥰
TubTim Mtm
TubTim Mtm
2020-08-16T06:48:41+0000
บริการรวดเร็ว​ เจ้าหน้าที่ใจดี
Sajika Boonyatanapivat
Sajika Boonyatanapivat
2020-08-16T04:10:17+0000
นางพยาบาลใจดี บริการดี รอฟังผลแค่ 7 วันเองค่ะ
Anny Sn
Anny Sn
2020-08-16T03:52:08+0000
สถานที่สะอาด เจ้าหน้าที่บริการดี และให้คำแนะนำดีมาก แนะนำเลยค่ะ
Ton Tan
Ton Tan
2020-08-16T02:40:39+0000
สถานที่สะอาด พยาบาลเจาะเลือดมือเบามากค่ะ ให้คำแนะนำดี ที่จอดรถสะดวก
Riya Na
Riya Na
2020-08-16T02:28:22+0000
บริการรวดเร็ว ดีมากเลยค่า คุณพยาบาลเจาะเลือดเบาด้วยค่ะ^^
Popi Narak
Popi Narak
2020-08-10T04:28:32+0000
บริการดี ให้คำแนะนำอย่างละเอียด ผลตรวจออกไว แนะนำที่นี่เลยค่ะ
Aoom Sukpolsawat
Aoom Sukpolsawat
2020-08-06T10:35:39+0000
คลีนิคบริการดีมากคะ ขอบคุณมากนะคะ
Mong Jaja
Mong Jaja
2020-07-28T09:10:30+0000
บริการดีมากๆ รวดเร็วมากคะ
Gege Gege
Gege Gege
2020-07-26T07:20:16+0000
แนะนำมาตรวจPanorama ที่นี่ค่ะบริการดีมากๆค่ะ
Ppkk Praew
Ppkk Praew
2020-07-24T13:51:13+0000
แนะนำมาตรวจ Panorama ที่นี่ค่ะ บริการดี ประทับใจมากค่ะ ได้ผลรวดเร็วมากค่ะ
Nuttanan Prasertsang
Nuttanan Prasertsang
2020-07-22T13:53:25+0000
บริการดี ประทับใจ พยาบาลเจาะเลือดมือเบามาก ผลแลปออกไวด้วย 👍👍👍 ขอบคุณๆๆ มากๆจ้า เซลล์น่ารักมากๆเลย ใส่ใจลูกค้าดีมากๆเลยจ้า คุณแบงค์ 🥰🥰🥰
Wanvisar Fugsuwan
Wanvisar Fugsuwan
2020-07-19T08:59:54+0000
แลปตรงค่ะ เจาะเลือดมือเบามากค่ะ ลองมากันนะคะ
Cross Stitch Jiny
Cross Stitch Jiny
2020-07-19T04:42:57+0000
แนะนำตรวจที่นี่นะคะ บริการดี ประทับใจมากค่ะ
KnoKwan Jindakaew
KnoKwan Jindakaew
2020-07-11T07:45:01+0000
แนะนำตรวจ nipt ที่นี้บริการดี ประทับใจ พยาบาลเจาะเลือดไม่เจ็บเลยค้า
Suwapat Chanapan
Suwapat Chanapan
2020-07-11T06:59:19+0000
บริการดีมากค่ะ ตรวจ nipt แนะนำที่นี่เลยค่ะ
Maeranda Sitthitikul
Maeranda Sitthitikul
2020-07-04T05:05:50+0000
แนะนำมาตรวจที่่คลินิค สะดวกสบายมากๆค่ะ
Bhukkawimon Pliankhum
Bhukkawimon Pliankhum
2020-06-18T06:56:16+0000
ตั้งท้องแรกตอนอายุสามสิบกว่า กังวลมากทุกอย่างค่ะ แต่พอตรวจกับ Panorama NIPT Thailand โล่งใจมาก ผลออกรวดเร็วทันใจ แม่นยำ ให้บริการคำแนะนำดีมากเลยค่ะ แนะนำคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะ 🥰🥰
Kitty Are
Kitty Are
2020-06-08T09:17:20+0000
ดีมากค่ะ..จากที่กังวลมากๆได้รับผลเร็ว คลายความกังวลคุณแม่มากๆทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
Joy Airin
Joy Airin
2020-06-03T15:40:02+0000
ประทับใจเซลคุณต้นมากๆค่ะอธิบายทุกอย่างละเอียด ครั้งแรกผลออกมาว่า no result คุณต้นโทรหาทันที และอธิบายทุกขั้นตอนทำให้คลายความกังวลไปได้มาก เจาะครั้งที่2 ผลออกมา คุณต้นก็โทรมาแสดงความยินดี และอธิบายค่าต่างๆ ด้วยความเต็มใจบริการมากๆ ประทับใจและจะบอกต่อเพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะ
Nisa Theerawarodom
Nisa Theerawarodom
2020-03-08T15:24:42+0000
บริการดีค่ะ รวดเร็ว รอผลจริงๆ แค่ 8-9 วันเท่านั้นเองค่ะ เซลล์ที่ให้ข้อมูลก็น่ารักค่ะ
YuIng Yang
YuIng Yang
2019-12-14T04:36:01+0000
เจ้าหน้าที่เซลล์คุณเฟิร์ส และน้องพยาบาลให้คำแนะนำดี บริการดี แนะนำคะ ได้รับผลตรวจรวดเร็วมากเลยคะ ขอบคุณมากๆ นะคะ ประทับใจมากคะ
Fang Hetherington
Fang Hetherington
2019-12-10T02:28:23+0000
ตอนแรกคุณแม่มีความกังวล เนื่องจากตรวจแล้วระบุโครโมโซมเพศไม่ได้ คุณแม่จึงรีบติดต่อไปทางแล็บ เจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสคุณแม่ติดต่อกลับ และได้รับการติดต่อกลับที่รวดเร็วมาก จำได้ว่าไม่เกินห้านาที จากคุณผการัตน์หรือคุณเฟิร์ส เจ้าหน้าที่ Sale ที่ดูแล รพ.รามา และดูแลเคสคุณแม่ ... คุณแม่สอบถามเรื่องสาหตุของการที่ผลออกไม่ได้ แต่สิ่งที่คุณเฟิร์สตอบกลับมันมากกว่านั้นมาก เพราะนอกจากจะได้รับอธิบายว่าการออกผลไม่ได้มีปัจจัยหลายอย่าง คุณเฟิร์สยังได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ทำให้คุณแม่คลายกังวลไปได้มาก ครั้งแรกที่คุยกันก็ประทับใจมากจริง ๆ จากนั้นคุณแม่จึงตัดสินใจตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผล ซึ่งทางพาโนรามาก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด คุณเฟิร์สช่วยประสานงานกับ อ.หมอและโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ระหว่างรอผล เป็นช่วงที่ทรมานใจแม่มาก ก็ได้คุยระบายให้คุณเฟิร์สฟัง ซึ่งทุกครั้งก็จะช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้น และในที่สุด ผลน้ำคร่ำก็ออก ปรากฏว่าน้องโครโมโซมปกติทุกอย่าง แม่โล่งใจมาก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยเฉพาะคุณเฟิร์ส เพราะสิ่งที่ได้รับ มันนอกเหนือจากการบริการ แต่มันคือความใส่ใจ ความห่วงใย เป็นความอุ่นใจที่สำคัญมากจริง ๆ ถ้ามีน้องคนที่สอง จะกลับมาตรวจกับพาโนรามาอีกแน่นอนค่ะread more
Dew Kan
Dew Kan
2019-12-04T07:28:58+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากๆค่ะ ใส่ใจรายละเอียด ทราบผลรวดเร็ว มีบริการถึงบ้าน สะดวก และบริการประทับใจมากๆค่า
Juthamas Matchapato
Juthamas Matchapato
2019-11-22T13:09:46+0000
ตอนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ แพทย์อัลตราซาวด์พบนำ้หลังต้นคอทารกหนาเกินเกณฑ์ปกติ เสี่ยงที่จะมีโครโมโซมผิดปกติ เราจึงเลือกตรวจ panorama ทันที เพราะมั่นใจว่าเป็น NIPT TEST ที่มีความแม่นยำสูง >99% และมีวิธีการตรวจที่แตกต่างจาก NIPT TEST ยี่ห้ออื่นๆ ระหว่างรอผลทุกข์ใจมาก เซลล์คุณเฟิร์สติดต่อมาหาเราเอง และช่วยตามผลตรวจให้ หลังเจาะเลือดไปตรวจ 10 วัน... ผลตรวจออกคุณเฟิร์สโทรแจ้งผลทันที พร้อมส่งเมล์ผลตรวจให้ผล low risk และเป็นเพศชาย เราดีใจมาก มั่นใจว่าลูกโครโมโซมปกติ แต่แพทย์ MFM ให้ตรวจน้ำคร่ำตอน 17 สัปดาห์ ผลน้ำคร่ำโครโมโซมปกติและเป็นเพศชาย ตรงกับผลตรวจ panorama ผลตรวจ panorama แม่นยำมากค่ะ และรู้สึกประทับใจในการให้บริการมากๆ ค่ะread more
Mymoomam Lertapisit
Mymoomam Lertapisit
2019-11-09T10:07:25+0000
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและบริการดีมากค่ะ ผลตรวจออกเร็วมากค่ะ
Boonyanuch Tungboonterm
Boonyanuch Tungboonterm
2019-11-06T05:20:17+0000
ผลตรวจได้เร็วมากค่ะ เจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำดีมากค่ะ
สุนันทา ไชยธนะสัณฑิต
สุนันทา ไชยธนะสัณฑิต
2019-10-28T07:04:14+0000
ตรวจDnaสองครั้งแล้วแม่นยำและรวดเร็วมากค่ะ
Wilairat Wilaieing
Wilairat Wilaieing
2019-10-24T02:46:47+0000
ส่งผลรวดเร็วค่ะ ให้บริการดีมากค่ะ
Kuro Shacole
Kuro Shacole
2019-10-21T08:40:01+0000
บริการดีครับ ผลตรวจออกไวมาก
Suwimol งามนิลประดิษฐ์
Suwimol งามนิลประดิษฐ์
2019-10-21T07:46:41+0000
ได้ใช้บริการเมื่อตั้งครรภ์ลูกคนแรก อายุแม่เยอะแล้ว เมื่อทราบว่าผลความเสี่ยงต่ำก็สบายใจขึ้นมากค่ะ
PlePle Jang
PlePle Jang
2019-10-21T04:08:11+0000
รู้ผลไวมาก 10วันก็ทราบผลแล้ว ส่งตรวจแล็ปอเมริกา การบริการที่ศูนย์บริการก็สะดวกรวดเร็ว มีที่จอดรถด้านหน้า น้องที่ศูนย์ก็อธิบายได้ดีเลยค่ะ คุณพยาบาลเจาะเลือดไม่เจ็บเลยค้า เซลล์น้องต้นและน้องอ้อมดูแลดีมากเลยจ้า ให้คำอธิบายชัดเจน รีบส่งผลมาบอกทันทีเลย ประทับใจฝุดๆเลยค้าบ
Jang Ja
Jang Ja
2019-10-15T09:52:41+0000
เจ้าหน้าที่น่ารักบริการดี ผลตรวจออกเร็วมากแม้จะเป็นแลปที่อเมริกา ^__^
Suwannee Klarinette Jaisue
Suwannee Klarinette Jaisue
2019-10-14T11:33:14+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดี พูดจาน่ารักให้คำตอบทุกข้อสงสัย​ ที่สำคัญคนเจาะเลือดมือเบามากๆไม่รู้สึกเจ็บเลย​ ชวนคุยจนหายกังวลเลยค่ะ ผลตรวจออกไวค่ะ​และเจ้าหน้าที่ให้การติดตามตลอดแจ้งตลอด​ ดีใจที่ไว้วางใจเลือก​ Panorama​ NIPT​ Thailand.​ หากมีคนรู้จักหรือสนใจจะแนะนำที่นี่เลยค่ะ​ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
ธัญญาพร ชูชัยวรกุล
ธัญญาพร ชูชัยวรกุล
2019-10-09T10:16:04+0000
คุณต้นดูแลดีมากๆๆเลยค่ะ สุดๆเลยขอบอก น่าร๊ากจริงๆ อธิบายหลักการณ์ได้ดี มั่นใจได้เลยค่ะ ไม่คาดคิดว่าจะได้รับการบริการที่ดีขนาดนี้จริงๆค่ะ ทำดีเราก็ชมค่ะ
Beebee Pueng
Beebee Pueng
2019-10-08T08:32:52+0000
เจ้าหน้าที่บริการดี ผลตรวจรวดเร็วมาก แนะนำเลยค่ะ
Tuiyui Yui
Tuiyui Yui
2019-10-08T06:17:42+0000
เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแล ห่วงใย ติดตามดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่เจาะเลือดก็มือเบามากค่ะและผลตรวจออกเร็วมาก ประทับใจค่ะ
นรีวัชร์ ธนัฐเดชวัฒน์
นรีวัชร์ ธนัฐเดชวัฒน์
2019-10-08T04:25:20+0000
ผลตรวจไวมากค่ะ แม่นยำ ปลอดภัย ราคาถูก
Thanapa Lek
Thanapa Lek
2019-10-08T04:13:59+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะ ผลตรวจออกไว แนะนำเป็นทางเลือกในการตรวจคัดกรองค่ะ
Korrapak Anomasiri
Korrapak Anomasiri
2019-10-02T09:09:21+0000
โชคดีที่เลือกตรวจกับที่นี่ตามที่คุณหมอแนะนำ ว่า ตรวจเฉพาะที่จำเป็น และเชื่อถือได้ เลือกแล้วไม่ผิดหวังกับการบริการเลยค่ะ
Koonteela Css
Koonteela Css
2019-10-02T08:54:05+0000
ได้รับผลไวและแม่นยำค่ะ เซลน้องเฟิสให้คำแนะนำดีและใส่ใจคุณแม่มากค่ะ ไม่ผิดหวังที่ใช้บริการที่นี่ค่ะ
Ary Chanidapa
Ary Chanidapa
2019-09-29T00:24:37+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลน่ารักมากค่ะ คุณอ้อมน่ารักมากๆ โทรไปขอคำอธิบายผลตรวจเพิ่มเติมก็รับการดูแลอย่างดี อธิบายได้ละเอียดเข้าใจง่ายและมืออาชีพจริงๆ พูดจาดี ประทับใจมากค่ะ ❤️
Jib Jib P
Jib Jib P
2019-09-24T08:04:24+0000
ขอบคุณ Panorama NIPT Thailand นะคะ ดูและดีมากมาตรวจถึงที่ทำงาน เซลส์น้องขวัญน่ารักดูแลดี พยาบาลที่มาเจาะเลือดมือเบามากๆ ได้รับผลไว ผลแจ้งทางไลน์และเมล์ แนะนำเลยค่ะที่นี่ดีเลือกเลย คุณแม่ท่านใดไม่แน่ใจว่าตรวจดีไหมแพงไหม ทุกค่าใช้จ่ายคุ้มค่าค่ะแนะนำว่าตรวจเลยค่ะเพื่อความสบายใจและเพื่อลูกน้อยของเราไม่มีคำว่าแพงไป❤️🌈
Aom-Aphitchaya Comwhang
Aom-Aphitchaya Comwhang
2019-09-23T04:47:52+0000
ผลตรวจออกไวมาก เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำดี มากๆค่ะ แนะนำแม่ๆ ตรวจเถอะค่ะ เพื่อความสบายใจตลอดการตั้งครรภ์
เอกรัฐ อักษรเผือก
เอกรัฐ อักษรเผือก
2019-09-19T07:31:48+0000
ผมได้รับการแนะนำการตรวจคัดกรองดาวน์ฯ มาอีกทีครับ จากการบอกต่อของผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้ว ซึ่งผมเองก็รู้สึกประทับใจเช่นเดียวกัน ซึ่งการที่ผมและภรรยาเลือกการตรวจคัดกรองฯ ที่พาโนรามานี้ ผลการตรวจที่ผมได้รับค่อนข้างน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการรับประกันหากมีการตรวจที่ผิดพลาด อีกทั้งหากผมมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางพาโนรามา ให้คำตอบผมได้ในทันที... และยังได้ผลการตรวจที่เร็วกว่าที่แจ้งไว้ครับ ประทับใจมากครับread more
Phasarawan Sasai
Phasarawan Sasai
2019-09-19T03:42:00+0000
สบายใจเพื่อลูกน้อยในครรภ์ ลดความเสี่ยง รู้ผลไว ไม่รอนานคะ
Suphattra Wangjai
Suphattra Wangjai
2019-09-18T13:24:04+0000
Panorama testตรวจแม่นยำและรวดเร็วทันใจเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีอันไหนควรตรวจหรือไม่ควรตรวจให้ปรึกษาดีมากค่ะ ถูกใจแม่มากค่ะรู้เพศลูกตั้งแต่2เดือนกว่าตอนนี้น้องคลอดแล้วเพศชายตรงตามรายงานเปะแข็งแรงดีค่ะ😊
Nalisa Natt
Nalisa Natt
2019-09-18T12:24:36+0000
บริการดีมากค่ะ เซลอ้อมอธิบายและช่วยติดตามผลตลอด ผลก็รอไม่นาน ทราบผลปุ๊บก็มีทั้งการส่งเมล์ ส่งตัวจริงมาที่บ้านและโทรแจ้งผลทันที ประทับใจบริการมากค่ะ มีเพื่อนจะแนะนำแน่นอนค่ะ
THita Ueacharuporn
THita Ueacharuporn
2019-09-18T12:08:03+0000
Pap Bp
Pap Bp
2019-09-18T10:12:19+0000
ได้รับผลตรวจไว และเจ้าหน้าที่บริการดีมากโทรมาแจ้งผลการตรวจ ประทับใจและสบายใจที่เลือกตรวจกับทาง Panorama คะ
Kamonnan Krajay
Kamonnan Krajay
2019-09-18T10:10:30+0000
ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เมื่อช่วงต้นเดือนส.ค.2562 ที่ผ่านมาค่ะ รู้สึกประทับใจมากกับการบริการ และการดูแลของทางทีมงานพาโนรามากค่ะ เพราะดิฉันมักจะมีคำถามค่อนข้างเยอะ เนื่องจากตั้งครรภ์แฝด แต่ทางทีมงานให้การดูแล และตอบคำถามเป็นอย่างดีค่ะ ประกอบกับผลการตรวจค่อนข้างละเอียดกว่าที่อื่นมาก อย่างเช่น... สามารถระบุเพศของน้องแฝดได้อย่างชัดเจนทั้งสองคน และผลการตรวจที่ส่งไปตรวจถึงอเมริกา ก็ให้ผลค่อนข้างไว ซึ่งมีทีมงานโทรมาแจ้งผลค่อนข้างรวดเร็วค่ะ ประทับใจมากค่ะ ถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่ตั้งครรภ์ จะบอกต่อแน่นอนค่ะread more
Ael Jaru
Ael Jaru
2019-09-18T09:51:56+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดี ให้คำแนะนำดีมากค่ะ ผลตรวจรวดเร็วมากค่ะ❤️
Ple Sunitchaya Pumpuang
Ple Sunitchaya Pumpuang
2019-09-18T09:04:58+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก ผลตรวจออกเร็ว แนะนำที่นี่เลยค่ะ ให้เลย ⭐⭐⭐⭐⭐
Phatthinun Antarasane
Phatthinun Antarasane
2019-09-18T08:07:39+0000
เซลล์ น้องต้น ดูแลดีมากแนะนำแต่ละคอส ละเอียด ผลออกมาไม่นาน เลย แถมยังโทรมาบอกให้ทราบก่อนอีก ประทับใจในการดูแลค่ะ. และน้องประชาสัมพันธ์ที่ท้องอยู่ ไม่ทราบชื่อ ก็แนะนำดี น่ารัก เป็นมิตรกับลูกค้าดีเยี่ยมค่ะ😍😍😍😍😍love panorama nakha
NuchHie ขี้วีน
NuchHie ขี้วีน
2019-09-18T07:41:05+0000
ผลตรวจไวมาก แม่นยำ ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดี . แนะนำแม่ๆ ตรวจเถอะค่ะ เพื่อความสบายใจตลอดการตั้งครรภ์
Momay Maylody
Momay Maylody
2019-09-13T13:20:37+0000
เป็นคุณแม่ตอนอายุเยอะ ต้องคิดมากหน่อย กังวลไปหมด คุณหมอแนะนำตรวจ #panorama ดีค่ะ มีบริการถึงบ้าน ไม่ต้องเจ็บตัวมาก รอผลตรวจ 10 วัน เจ้าหน้าทีให้คำปรึกษาได้ ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะ #ลูกชายครับ
Varin Sae-chang
Varin Sae-chang
2019-09-13T12:20:55+0000
ได้ผลตรวจเร็วดีค่ะ เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ และสามารถไลน์ปรึกษาได้ เจ้าหน้าที่ตอบไลน์เร็วมากค่ะ 😊ขอบคุณนะคะ
Potjanee Ouii Kluanthaisong
Potjanee Ouii Kluanthaisong
2019-09-08T02:03:38+0000
ผลออกไวมากเลยจ้า แนะนำเลย ของเรา 7 วันเอง
Nattida Udomruengkiat
Nattida Udomruengkiat
2019-09-06T05:04:00+0000
ตัวแทนบริการดีมาก บริการเร็ว ผลออกไวมากคะ
Achiraya Wattasanti
Achiraya Wattasanti
2019-09-04T09:34:01+0000
แนะนำเลยค่ะ...ผลออกไว มีมาตรฐาน...สามารถอินบ๊อกซ์ถามข้อมูลได้เลย มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับและให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะ 😘😍 #panorama
Thanathamma Fair
Thanathamma Fair
2019-08-14T11:38:33+0000
ตัวแทนบริการดีมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เชื่อมั่นในความแม่นยำ ผลออกไว ต้อง Panorama NIPT Thailand ค่ะ 👨‍👩‍👧
Kanjanida Kittisuban
Kanjanida Kittisuban
2019-08-09T05:40:03+0000
เลือกใช้บริการกับ Panorama เพราะมั่นใจในผลงาน#Panorama
Puch Ditsirapong
Puch Ditsirapong
2019-07-07T01:45:26+0000
ทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ได้ลูกผู้ชายค่ะ ดีใจมากๆค่ะ
แขก จันทร์เพ็ญ หิรัญเสนารักษ์
แขก จันทร์เพ็ญ หิรัญเสนารักษ์
2019-07-04T06:48:28+0000
ตัวแทนบริการดีมากค่ะเราอยู่ขอนเเก่น คุณดาวแนะนำดีมากค่ะ เอากล่องมาให้ที่คลีนิคที่เราฝากครรภ์ รู้ผลเร็วมาก เร็วกว่าที่คาดไว้อีกค่ะ แอดมินก็ตอบคำถามดีม่กๆค่ะ ขอบคุณ panorama วันนี้หมดห่วงเรื่องลูกในครรภ์เลยค่ะ ลืมบอกไปของเราครรภ์แฝดนะคะ
Sine Sy
Sine Sy
2019-07-01T04:19:55+0000
ตัดสินใจมาตรวจ NIPT กับ #Panorama ได้ผลตรวจรวดเร็ว ทันใจมากค่ะ ไม่ผิดหวังจริงๆ หลังจากเก็บตัวอย่างเลือด ใช้เวลาอีก 5 วันทำการก็ได้ผลเทสมาแล้วค่ะ
Emily Thitirat
Emily Thitirat
2019-06-30T12:03:24+0000
มาตรวจ NIPT กับที่นี่โดยตรง เจ้าหน้าที่เจาะเลือดไปตรวจมือเบามากๆ วิธีไม่ยุ่งยากอะไรมากเลย แถมเสร็จภายในเวลารวดเร็ว คุณแม่ที่กลัวเข็มอย่างเรา HAPPY มากๆ เลยค่ะ #Panorama
Winnie Boontragoonpoontawee
Winnie Boontragoonpoontawee
2019-06-26T13:06:44+0000
สบายใจหายห่วง วางแผนครอบครัว และการตั้งครรภ์ที่ดีสำหรับคุณแม่คะ #panorama
Nualchan Nualcharoen
Nualchan Nualcharoen
2019-06-18T13:08:29+0000
ผลตรวจไวมากค่า น้องแอดมินก็แนะนำดี ตอนนี้แม่สบายใจหายห่วงเลย ขอบคุณนะคะ
Nithitad Ob
Nithitad Ob
2019-04-27T03:53:28+0000
พาภรรยามาตรวจ​NIPT ที่นี่ สะดวก​ ไม่ต้องรอคิว​ (แถมมีบริการเจาะเลือดถึงที่​ ถ้าต้องการ)​ รู้ผลภายใน​ 7​ วัน​ ตอนนี้รู้ผลแล้วว่า​ ลูกสมบูรณ์​ ไม่มีความผิดปกติ​ โล่งใจมากครับ
Joy Jingjai
Joy Jingjai
2019-03-24T09:17:38+0000
5ได้รับทราบผลเร็ว.รู้เพศเร็ว
Pattanee Kongvicha
Pattanee Kongvicha
2019-03-24T09:02:45+0000
ได้รับผลตรวจไวมาก ทำให้หายกังวลไปเยอะ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยเฉพาะคุณเฟริ์ทที่ให้ความสะดวกและดูแลดิฉันอย่างดีเยี่ยมค่ะ ขอแนะนำให้คุณแม่ทุกคนมาใช้บริการที่นี่ค่ะ
Make Sweet
Make Sweet
2019-03-19T09:28:34+0000
ไม่แนะนำแบรนนี้ครับควรใช้แบรนอื่น
Manya Chueng
Manya Chueng
2019-03-13T05:14:46+0000
ให้คำปรึกษา แนะนำบริการดียอดเยี่ยมค่ะ ผลตรวจถึงจะคลอยคลุมน้อยโรคแต่เพียงพอต่อความจำเป็น และทุกโรคมี%ความแม่นยำรับรอง ระยะเวลาผลตรวจออกมาตรงตามกำหนด ขอบคุณมากๆค่ะ
Namfon Laochalard
Namfon Laochalard
2019-03-12T02:08:43+0000
ได้รับผลการตรวจอย่างรวดเร็วภายใน 7-10 วัน ขอบคุณ คุณเฟิร์ท มากนะค่ะ ที่ดูแลแจ้งข้อมูลได้ทันใจ ทราบผลครั้งแรกหายกังวลและ สบายใจมากเลยค่ะ คุณแม่ท่านใดยังไม่ได้ตรวจ แนะนำที่นี่เลยนะค่ะ
Jan Jittangtrong
Jan Jittangtrong
2019-03-03T13:25:04+0000
ผลตรวจ ช้ามาก. เจาะครั้งแรก บอก conc น้อย. ไม่สามารถตรวจ lab บางตัวได้. แนะนำมาเจาะใหม่ก็ได้. เจาะไปอีกรอบ. รวมแล้ว ตอนนี้ 1 เดือนกว่า. ยังไม่ได้ผล. ตอนนี้ก็ยังบอกให้รอ. น่าผิดหวัง. ไม่แนะนำ เลยกับที่นี่
Bow Nawaphat
Bow Nawaphat
2019-02-05T07:59:44+0000
ได้รับผลการตรวจอย่างรวดเร็วขอบคุณคุณเฟิส(ผู้แทน) และ Admin Page ที่ดูแลแจ้งข้อมูล และตอบข้อสงสัยได้ทุกอย่างเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณแม่ตลอดเวลา ขอบคุณจริงๆ ค่ะ แนะนำบอกต่อเลยค่ะตรวจนิฟกับ Panorama ^_^
Boych Jarurnpitak
Boych Jarurnpitak
2018-04-30T08:41:12+0000
โฆษณาว่า 7-10 วันทราบผล ตอนนี้ 14 วัน ผลยังไม่ออก อัางว่า Lab ที่ ตปท. ล่าช้า และที่โฆษณาในเพจ คือ 7-10 วัน ทราบผล คือนับแค่วันทำการ ผิดหวังมาก ไม่สมกับที่ อ.หมอ แนะนำ
Lalinapat CT
Lalinapat CT
2018-04-16T12:57:43+0000
บริการประทับใจมากค่ะ
Mae Peung
Mae Peung
2017-08-12T06:20:53+0000
บริการประทับใจมากค่ะ รวดเร็ว เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ว่าการรอคอยมันนาน 555 แอดมินตามผลรวดเร็วทันใจ คุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้ตรวจแนะนำที่นี่เลยค่ะ คุ้มค่า คุ้มราคา จริงๆ
Pronwichit Kulvises
Pronwichit Kulvises
2016-01-11T12:35:52+0000
Thailand asean 2016 Abcdefghijk23456780tr
Supawan Boonkong
Supawan Boonkong
2015-12-30T06:23:25+0000
Chaniphan Parnthongthanaphan
Chaniphan Parnthongthanaphan
2015-12-27T16:12:30+0000
Meaw Taweesup
Meaw Taweesup
2015-10-14T04:07:15+0000
ได้รับผลการตรวจแล้ว ขอบคุณทางบริษัทมากๆเลยนะคะ ไวมาก หายกังวลไปได้เยอะเลย ทราบผลเพศลูกด้วย น้ำตาไหลเลยวันทราบผล เดี๋ยวจะรายงานผลตอนน้องเกิดอีกทีนะคะ ^^
Chantamon Potipituk
Chantamon Potipituk
2015-05-24T02:31:45+0000
Next Reviews

ค้นหาสถานพยาบาลที่ให้บริการ