Panorama Thailand เปิดให้บริการแล้วค่ะ

Panorama Thailand เปิดให้บริการที่ห้องแล็บในประเทศไทยแล้วค่ะ

  • มาตรฐานและคุณภาพเดียวกันกับห้องแล็บในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ราคาคุ้มค่า
  • ระยะเวลาออกผล 7 – 10 วัน

ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลและคลีนิคชั้นนำใกล้บ้านคุณค่ะ หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bccgroup-thailand.com/panorama/