Panorama new logo 15 jan 2018 (1)

นิฟพาโนรามา ตรวจเลือดแบบไม่เจาะน้ำคร่ำ ความแม่นยำสูง

Panorama คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ที่ไม่มีความเสี่ยงและมีความแม่นยำสูงกว่า 99% และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

Panorama คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ (Non-Invasive Prenatal Testing – NIPT) ใช้เทคโนโลยี Targeted SNP Sequencing จากสหรัฐอเมริกา ทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากเลือดของแม่ ซึ่งเลือดของแม่ที่ตั้งครรภ์จะมีดีเอ็นเอจากรกของเด็กปะปนอยู่และดีเอ็นเอเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมต่างๆ โดยคู่โครโมโซมที่ Panorama ให้ความสนใจคือ โครโมโซมคู่ที่ 21, 18, 13, X และ Y (ตามคำแนะนำของ ACOG guideline)

ข้อดีคือสามารถแยกความแตกต่างของดีเอ็นเอของแม่และลูกได้ ทำให้มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองดาวน์ได้สูงกว่า 99% โดยมีผลบวกลวงที่ต่ำกว่า 0.1% และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆ ได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมจากเลือดแม่เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณแม่ส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงต่อลูกน้อยในครรภ์ ต่างจากการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) หรือการดุดชิ้นเนื้อรก (CVS) ที่มีความเสี่ยงกับลูกน้อยในท้องอยู่ประมาน 0.5%-1.0% ส่วนการตรวจการค่าเซรั่มในเลือดแม่ที่เรียกกันว่า Triple test, Quad test รวมทั้ง Integrated test (รวมการวัด nuchal fold) นั้นมีความแม่นยำที่ไม่สูงมากนักและมีค่าผมบวกลวงสูงประมาณ 5%

ด้วยเทคโนโลยีของ Panorama ที่สามารถแยกความแตกต่างของดีเอ็นเอของแม่และลูกได้ ทำให้มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองดาวน์ได้สูงกว่า 99% โดยมีผลบวกลวงที่ต่ำกว่า 0.1% และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 35 ปี ในวันกำหนดคลอด

• คุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มีบุตรผิดปกติ หรือแท้งติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้งเป็นต้นไป

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติคนในครอบครัวที่มีความผิดปกติของโครโมโซม

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่พบว่าทารกมีความผิดปกติจากการตรวจอัลตราซาวด์

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์พบว่าผมการตรวจเซรั่มจากเลือดแม่นั้นเป็นบวกหรือมีความเสี่ยงสูง

• คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่มีความกังวล

Panorama สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมวึ่งก่อให้เกิดกลุ่มอาการต่างเหล่านี้

กลุ่มอาการผิดปกติ ความแม่นยำ
Trisomy 21 (Down Syndrome) 99% (83/83)
Trisomy 18 (Edwards Syndrome) 96.4% (27/28)
Trisomy 13 (Patau Syndrome) >99% (13/13)
Monosomy X (Turner Syndrome) 92.9%(13/14)
Sex chromosome aneuploidies >99.99 (5/5)
Triplody >99.99% (8/8)

นอกจากนี้ Panorama ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่เรียกว่า microdeletion ดังต่อไปนี้อีกด้วย

กลุ่มอาการผิดปกติ ความแม่นยำ
กลุ่มอาการดีจอร์จ (22q11.2 Deletion/Digeorge) 90% (9/10)
กลุ่มอาการแองเจิลแมน (Angelman) 95.5% (21/22)
กลุ่มอาการคริ ดู ชา (Cri-du-chat) > 99% (24/24)
กลุ่มอาการที่ขาดหายไปของสารพันธุกรรมที่ตำแหน่ง 1p36 >99% (1/1)
กลุ่มอาการเพรเดอร์-วิลลี่ (Prader-Willi) 93.8% (15/16)

โรคในกลุ่มไมโครดีลีชั่น (Microdeletion) คืออะไร

ไมโครดีลีชั่น (Microdeletion) คือ การที่ชื้นส่วนขนาดเล็กบนโครโมโซมเกิดการขาดหายไป ซึ่งความผิดปกติชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่ว่าจะช่วงอายุไหนก็มีโอกาสเท่าๆกัน ซึ่งต่างจากกลุ่มอาการดาวน์ที่พบเจอได้บ่อยกว่าในกลุ่มคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมาก

โรคในกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาและความพิการแต่กำเนิดได้ โดย Panorama สามารถตรวจคัดกรองกลุ่มอาการไมโครดีลีชั่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง 5 กลุ่มอาการดังนี้

 • กลุ่มอาการดีจอร์จ (Di-George syndrome หรือ 22q11.2 deletion)
 • กลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ (Prader-Willi Syndrome)
 • กลุ่มอาการแอนเจลแมน (Angelman syndrome)
 • กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat syndrome)
 • กลุ่มอาการ 1p36 deletion syndrome

การตรวจในแม่อุ้มบุญ ตั้งครรภ์โดยใช้ไข่บริจาค หรือการตรวจครรภ์แฝด
ปัจจุบัน Panorama สามารถตรวจได้ในแม่อุ้มบุญหรือแม่ที่ตั้งครรภ์โดยใช้ไข่บริจาค (กรณีแม่อุ้มบุญหรือใช้ไข่บริจาครับเฉพาะครรภ์เดี่ยวเท่านั้น) และครรภ์แฝดตามธรรมชาติ

ในกรณีของครรภ์แฝด สามารถระบุได้ว่าครรภ์แฝดนั้นเป็น Monozygotic twin หรือ Dizygotic twin โดยรายงายค่า Fetal Faction 2 ค่า (เฉพาะ Dizygotic twin) ส่วนการรายงานผลเพศนั้น Panorama สามารถระบุเพศของฝาแฝดได้ทั้งสองคน

Panorama สามารถรายงานผลได้ภายใน 10 -14 วัน โดยตัวอย่างเลือดจะถุกส่งไปตรวจวิเคราะห์ในห้องแล็บที่ได้รับการรับรองมาตราฐานในรัฐ California ประเทศสหัฐอเมริกา

หากผลตรวจระบุว่าความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)
หมายความว่าลูกของคุณมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้ตรวจไปในรายการตรวจของ Panorama การที่ผลตรวจระบุว่า มีความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้รับรองว่าลูกน้อย ในครรภ์จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจากการตรวจ Panorama ไม่ได้เป็นการตรวจแบบวินิจฉัย เป็นแค่การตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติบางประเภทเท่านั้น

หากผลตรวจระบุว่าความเสี่ยงสูง (High Risk)
หมายความว่าลูกของคุณมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น ที่จะมีความผิดปกติของกลุ่มอาการใดอาการหนึ่งที่ได้ตรวจไป แต่ไม่ได้แปลว่าลูกน้อยของคุณจะมีความผิดปกติอย่างแน่นอน การตรวจยืนยันผลจากการเจาะน้ำคร่ำ หรือการตรวจชิ้นรก หรือการตรวจเลือดทารกหลังคลอดจะสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าลูกของคุณมีภาวะความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านเกี่ยวกับทางเลือกของการตรวจติดตามผล

หากไม่สามารถรายงานผลได้ (No Result)
เหตุผลที่ PANORAMA ออกผลไม่ได้ มีสองกรณีคือ

 1. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลในครั้งแรกไม่เพียงพอ ต้องขอตัวอย่างเลือดเพิ่ม เพื่อวิเคราะห์ผลอีกครั้งหนึ่ง
 2. ตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะตรวจคัดกรองด้วยวิธี NIPT เนื่องจากความผันเแปรทางชีววิทยาในแต่ละบุคคล (normal variation) ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของทารกในครรภ์ หรือเกิดจากทารกในครรภ์มีความผิดปกติอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ PANORAMA สามารถตรวจพบ ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก

คำถามที่พบบ่อย

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม หรือการตรวจ NIPT คืออะไร

การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) คือการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์และความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ สามารถคัดกรองความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่จะเกิดความผิดปกติของกลุ่มอาการที่เกิดจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ที่ 21 , 18, 13 หรือโครโมโซมเพศ  โดยปกติแล้วโครโมโซมของเราจะมี 23 คู่ แต่กรณีที่มีความผิดปกติ ที่มีโครโมโซมคู่ใดคู่หนึ่งเกินมาหนึ่งแท่งจะเรียกว่าไตรโซมี่ (trisomy) ซึ่งไตรโซมี่ที่พบบ่อยมากที่สุดคือไตรโซมี่ 21 (ภาวะที่โครโมโซมคู่ที่ 21 มีสามแท่ง) หรือดาวน์ซินโดรมนั่นเอง การตรวจ NIPT  จึงเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติที่เรียกว่า โมโนโซมี่ (monosomy) ที่เป็นการขาดหายไปของโครโมโซมใดโครโมโซมหนึ่งจากปกติจะมีสองแท่ง กลายเป็นเหลือแค่แท่งเดียว ในความเป็นจริงการตรวจ NIPT ไม่ได้ตรวจได้แค่ดาวน์ซินโดรมเพียงอย่างเดียว แต่สามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโซมอื่น ๆ ด้วย เช่น การตรวจพาโนราม่าตรวจได้ 5 คู่โครโมโซมหลัก ๆ และมีกลุ่มอาการที่เกิดจากการขาดหายไปของโครโมโซมอีก 5 กลุ่มอาการ ดังนั้นจะเรียกอีกอย่างว่าการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

ในปัจจุบัน  NIPT Test (นิฟท์ เทส) มีมากมายหลายแบรนด์ให้เลือกใช้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์  เช่น  Qualifi, Verifi, Nifty, myNIPT, NICE และ Panorama เป็นต้น ซึ่งมีชื่อแตกต่างกันไป แต่ทุกแบรนด์เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมเหมือนกัน  สิ่งที่แตกต่างกันไปคือเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ผล

ทำไมควรเลือก Panorama test

พาโนราม่า เทส เป็นคำตอบสำหรับคุณแม่ที่ต้องการผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี Targeted SNP Sequencing ของบริษัท Natera จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากเลือดของแม่ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ พาโนราม่า เหมาะสำหรับคุณแม่ทุกท่าน ครรภ์เดียว ครรภ์แฝด แม่อุ้มบุญ/ไข่บริจาค อย่างไรก็ตามการตรวจ พาโนราม่า เป็นเพียงการตรวจคัดกรอก ไม่ใช่การวินิจฉัย

นอกจากนี้ พาโนราม่า เทส ยังมีเอกสารวิชาการสนับสนุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากมาย พาโนราม่ามีการทำประกันในวงเงินสนันสนุนสำหรับการตรวจยืนยันผล ในกรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จะจ่ายค่าใช้จ่ายตามจริง หรือไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการส่งตรวจของคุณแม่ทุกท่าน

แพ็คเกจการตรวจ Panorama  เป็นอย่างไร และตรวจอะไรได้บ้าง

สำหรับแพ็คเกจ Panorama มีให้เลือก 4 แบบ คือ

ตั้งครรภ์เดี่ยว

 • Panorama Basic Thailand (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
 • Panorama Basic + 22q11.2 Deletion syndrome (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ 22q11.2 Deletion syndrome)
 • Panorama Extended (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ Prader-willi, Angelman, Cri-du-chat, 1p36,  22q11.2 Deletion syndrome)

ตั้งครรภ์แฝด (Dizygotic/Monozygotic/Unsure)

 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))

ตั้งครรภ์แฝดชนิด Monozygotic

 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
 • Panorama Basic + 22q11.2 Deletion syndrome (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y) และ 22q11.2 Deletion syndrome)

แม่อุ้มบุญ / ใช้ไข่บริจาค (เฉพาะครรภ์เดี่ยวเท่านั้นไม่รับครรภ์แฝด)

 • Panorama Basic USA (โครโมโซม 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ (X และ Y))
Panorama แตกต่างจาก NIPT ยี่ห้ออื่นๆ อย่างไร
 1. ห้องปฏิบัติการที่ตรวจ Panorama มีทั้งในประเทศไทย และที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองจากบริษัท Natera เจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยี
 2. Panorama ใช้เทคนิคที่ใช้ตรวจที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่น ๆ โดนเด่นที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างดีเอ็นเอแม่และลูกน้อยที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดของแม่ที่ตั้งครรภ์ได้
 3. Panorama สามารถตรวจหาความผิดปกติของกลุ่มอาการความผิดปกติได้มากสูงสุดถึง 10 กลุ่มอาการ และมียอดจำนวนการตรวจที่สูงที่สุดในประเทศอเมริกา
 4. Panorama สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป
 5. Panorama สามารถตรวจเพศของลูกน้อยได้ด้วยความแม่นยำมากกว่า 99.9% มีค่าผลบวกลวงและผลลบลวงที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ NIPT ยี่ห้ออื่น ๆ
 6. Panorama มีการตีพิมพ์ข้อมูลการตรวจลงในวารสารทางการแพทย์ทั่วโลกจำนวนมากที่สุด ยังมีการพัฒนาและตีพิมพ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 7. Panorama มีทีมสูติแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมไว้คอยให้คำปรึกษากับคุณแม่
 8. Panorama จะทำการตรวจยืนยันผลจากน้ำคร่ำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากว่าผลการตรวจ Panorama ออกมาว่ามีความเสี่ยงสูง
อะไรคือข้อจำกัดของการตรวจ Panorama?

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดโดยใช้ไข่บริจาค

• คุณแม่อุ้มบุญที่ตั้งครรภ์แฝด

• คุณแม่ที่ได้รับการเปลียนถ่ายไขกระดูกมาก่อน

• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝด 3 คนขึ้นไป

ทำไมบางท่านผลตรวจ Panorama ออกไม่ได้ ?

Panorama เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกจากเลือดแม่ โดยอาศัยการสกัดแยกสารทางพันธุกรรมของทางรกที่อยู่ในกระแสเลือดแม่ การออกผลไม่ได้ มีสาเหตุสองปัจจัยคือ

 1. ปริมาณดีเอ็นเอของเด็กทารกในเลือดแม่มีน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ผลได้ กรณีนี้การขอตัวอย่างเลือดอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ผล อาจจะสามารถออกผลได้
 2. ความแตกต่างของดีเอ็นเอในแต่ละบุคคล (ปัจจัยทางชีววิทยา) ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงของตัวอย่างนั้น ๆ ได้ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเด็กแต่อย่างใด กรณีนี้ทางบริษัทจะไม่คิดเงินค่าตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ Panorama เท่าไร

Panorama ให้บริการตรวจคัดกรองทั่วประเทศ โดยผ่านโรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งราคาในแต่ละสถานที่นั้นจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นรบกวนคุณแม่ติดต่อสอบถามโดยตรงกับสถานที่ ที่คุณแม่ฝากครรภ์ไว้จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด หรือสามารถสอบถามทีมงาน bccgroup ได้ที่  Facebook: Panorama NIPT Thailand, Line:0863062084 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.bccgroup-thailand.com และสนใจติดต่อ Call Center 02-690-0063

ความพึงพอใจในการรับบริการ PANORAMA

Panorama NIPT Thailand
4.8
Based on 88 reviews
powered by Facebook
Yindeepitii Kotapanya
Yindeepitii Kotapanya
2020-09-27T01:47:51+0000
ตั้งครรภ์ตอนอายุ 34 ปีค่ะ ญาติทั้งฝ่ายพ่อและแม่มีประวัติมีคนป็นดาวน์ซินโดรม เลยตั้งใจว่าจะตรวจแบบพิเศษไปเลย หมอที่ฝากครรภ์แนะนำให้มาตรวจที่นี่ ศึกษาข้อมูลแล้วพบว่ารับรองความแม่นยำสูง และยังทราบเพศอีกด้วย เลือกตรวจแบบแพคเกจสูงสุด เพราะกลัวว่าลูกจะเป็นมาก เพราะตั้งใจจะมีแค่คนเดียวด้วย เซลล์คุณแบงค์คนสวยให้การติดต่อมาไวมาก... และให้คำอธิบายทุกอย่างจนเข้าใจแบบไม่เร่งรีบ ติดต่อสอบถามทางไลน์ก็ตอบไวทุกครั้ง สถานที่ตรวจเลือดก็สะอาด นั่งรอไม่นาน พยาบาลเจาะเลือดก็มือเบามาก รอผลประมาณ 10-14 วันตามกำหนด ได้รับผลแล้วสบายใจมากค่ะ มี email มาแจ้งผลการตรวจ คุณแบงค์อธิบายผล แจ้งคุณหมอฝากครรภ์ พร้อมจะส่งจดหมายมาที่บ้านอีกด้วยค่ะ *ผลการตรวจ ลบเพศออกเองค่ะread more
Khunanya BLue
Khunanya BLue
2020-08-23T02:46:02+0000
แนะนำที่นี่เลยคะ.. บริการสอบถามพูดคุยเป็นกันเอง รายงานผลไวมาก คุณแม่นี่นั่งยิ้ม บ้านนี้ได้ลูกสาวจ้าา
Siriprapa Watcharaphokinun
Siriprapa Watcharaphokinun
2020-08-21T11:04:43+0000
ประทับใจมากๆกับการบริการและใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะ😍🥰
TubTim Mot
TubTim Mot
2020-08-16T06:48:41+0000
บริการรวดเร็ว​ เจ้าหน้าที่ใจดี
Sajika Boonyatanapivat
Sajika Boonyatanapivat
2020-08-16T04:10:17+0000
นางพยาบาลใจดี บริการดี รอฟังผลแค่ 7 วันเองค่ะ
Anny Sn
Anny Sn
2020-08-16T03:52:08+0000
สถานที่สะอาด เจ้าหน้าที่บริการดี และให้คำแนะนำดีมาก แนะนำเลยค่ะ
Ton Tan
Ton Tan
2020-08-16T02:40:39+0000
สถานที่สะอาด พยาบาลเจาะเลือดมือเบามากค่ะ ให้คำแนะนำดี ที่จอดรถสะดวก
Riya Na
Riya Na
2020-08-16T02:28:22+0000
บริการรวดเร็ว ดีมากเลยค่า คุณพยาบาลเจาะเลือดเบาด้วยค่ะ^^
Popi Narak
Popi Narak
2020-08-10T04:28:32+0000
บริการดี ให้คำแนะนำอย่างละเอียด ผลตรวจออกไว แนะนำที่นี่เลยค่ะ
Chuti Sukpolsawat
Chuti Sukpolsawat
2020-08-06T10:35:39+0000
คลีนิคบริการดีมากคะ ขอบคุณมากนะคะ
Mong Jaja
Mong Jaja
2020-07-28T09:10:30+0000
บริการดีมากๆ รวดเร็วมากคะ
เรดะ เคียว
เรดะ เคียว
2020-07-26T07:20:16+0000
แนะนำมาตรวจPanorama ที่นี่ค่ะบริการดีมากๆค่ะ
Ppkk Praew
Ppkk Praew
2020-07-24T13:51:13+0000
แนะนำมาตรวจ Panorama ที่นี่ค่ะ บริการดี ประทับใจมากค่ะ ได้ผลรวดเร็วมากค่ะ
Nuttanan Prasertsang
Nuttanan Prasertsang
2020-07-22T13:53:25+0000
บริการดี ประทับใจ พยาบาลเจาะเลือดมือเบามาก ผลแลปออกไวด้วย 👍👍👍 ขอบคุณๆๆ มากๆจ้า เซลล์น่ารักมากๆเลย ใส่ใจลูกค้าดีมากๆเลยจ้า คุณแบงค์ 🥰🥰🥰
Wanvisar Fugsuwan
Wanvisar Fugsuwan
2020-07-19T08:59:54+0000
แลปตรงค่ะ เจาะเลือดมือเบามากค่ะ ลองมากันนะคะ
Swt Meena Thantana
Swt Meena Thantana
2020-07-19T07:52:00+0000
แนะนำมาตรวจ Panorama ที่นี่ค่ะ บริการดี ประทับใจค่ะ พยาบาลเจาะเลือดไม่เจ็บเลยค่ะ
Cross Stitch Jiny
Cross Stitch Jiny
2020-07-19T04:42:57+0000
แนะนำตรวจที่นี่นะคะ บริการดี ประทับใจมากค่ะ
Jonas Hjoernered
Jonas Hjoernered
2020-07-14T09:18:15+0000
We are very Happy with our experience here at Bangkok Cytogenetics Center. Highly recommend
Jibjibb Serikhachorncharu
Jibjibb Serikhachorncharu
2020-07-12T08:33:35+0000
แนะนำตรวจ Nipt ที่ Panorama ค่า สะดวกสบายสุดๆ ♥️♥️
KnoKwan Jindakaew
KnoKwan Jindakaew
2020-07-11T07:45:01+0000
แนะนำตรวจ nipt ที่นี้บริการดี ประทับใจ พยาบาลเจาะเลือดไม่เจ็บเลยค้า
Suwapat Chanapan
Suwapat Chanapan
2020-07-11T06:59:19+0000
บริการดีมากค่ะ ตรวจ nipt แนะนำที่นี่เลยค่ะ
Maeranda Sitthitikul
Maeranda Sitthitikul
2020-07-04T05:05:50+0000
แนะนำมาตรวจที่่คลินิค สะดวกสบายมากๆค่ะ
Bhukkawimon Pliankhum
Bhukkawimon Pliankhum
2020-06-18T06:56:16+0000
ตั้งท้องแรกตอนอายุสามสิบกว่า กังวลมากทุกอย่างค่ะ แต่พอตรวจกับ Panorama NIPT Thailand โล่งใจมาก ผลออกรวดเร็วทันใจ แม่นยำ ให้บริการคำแนะนำดีมากเลยค่ะ แนะนำคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะ 🥰🥰
Kitty Are
Kitty Are
2020-06-08T09:17:20+0000
ดีมากค่ะ..จากที่กังวลมากๆได้รับผลเร็ว คลายความกังวลคุณแม่มากๆทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
Joy Airin
Joy Airin
2020-06-03T15:40:02+0000
ประทับใจเซลคุณต้นมากๆค่ะอธิบายทุกอย่างละเอียด ครั้งแรกผลออกมาว่า no result คุณต้นโทรหาทันที และอธิบายทุกขั้นตอนทำให้คลายความกังวลไปได้มาก เจาะครั้งที่2 ผลออกมา คุณต้นก็โทรมาแสดงความยินดี และอธิบายค่าต่างๆ ด้วยความเต็มใจบริการมากๆ ประทับใจและจะบอกต่อเพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะ
Nisa Theerawarodom
Nisa Theerawarodom
2020-03-08T15:24:42+0000
บริการดีค่ะ รวดเร็ว รอผลจริงๆ แค่ 8-9 วันเท่านั้นเองค่ะ เซลล์ที่ให้ข้อมูลก็น่ารักค่ะ
YuIng Yang
YuIng Yang
2019-12-14T04:36:01+0000
เจ้าหน้าที่เซลล์คุณเฟิร์ส และน้องพยาบาลให้คำแนะนำดี บริการดี แนะนำคะ ได้รับผลตรวจรวดเร็วมากเลยคะ ขอบคุณมากๆ นะคะ ประทับใจมากคะ
Fang Hetherington
Fang Hetherington
2019-12-10T02:28:23+0000
ตอนแรกคุณแม่มีความกังวล เนื่องจากตรวจแล้วระบุโครโมโซมเพศไม่ได้ คุณแม่จึงรีบติดต่อไปทางแล็บ เจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสคุณแม่ติดต่อกลับ และได้รับการติดต่อกลับที่รวดเร็วมาก จำได้ว่าไม่เกินห้านาที จากคุณผการัตน์หรือคุณเฟิร์ส เจ้าหน้าที่ Sale ที่ดูแล รพ.รามา และดูแลเคสคุณแม่ ... คุณแม่สอบถามเรื่องสาหตุของการที่ผลออกไม่ได้ แต่สิ่งที่คุณเฟิร์สตอบกลับมันมากกว่านั้นมาก เพราะนอกจากจะได้รับอธิบายว่าการออกผลไม่ได้มีปัจจัยหลายอย่าง คุณเฟิร์สยังได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ทำให้คุณแม่คลายกังวลไปได้มาก ครั้งแรกที่คุยกันก็ประทับใจมากจริง ๆ จากนั้นคุณแม่จึงตัดสินใจตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผล ซึ่งทางพาโนรามาก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด คุณเฟิร์สช่วยประสานงานกับ อ.หมอและโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ระหว่างรอผล เป็นช่วงที่ทรมานใจแม่มาก ก็ได้คุยระบายให้คุณเฟิร์สฟัง ซึ่งทุกครั้งก็จะช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้น และในที่สุด ผลน้ำคร่ำก็ออก ปรากฏว่าน้องโครโมโซมปกติทุกอย่าง แม่โล่งใจมาก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยเฉพาะคุณเฟิร์ส เพราะสิ่งที่ได้รับ มันนอกเหนือจากการบริการ แต่มันคือความใส่ใจ ความห่วงใย เป็นความอุ่นใจที่สำคัญมากจริง ๆ ถ้ามีน้องคนที่สอง จะกลับมาตรวจกับพาโนรามาอีกแน่นอนค่ะread more
Dew Kan
Dew Kan
2019-12-04T07:28:58+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากๆค่ะ ใส่ใจรายละเอียด ทราบผลรวดเร็ว มีบริการถึงบ้าน สะดวก และบริการประทับใจมากๆค่า
Juthamas Matchapato
Juthamas Matchapato
2019-11-22T13:09:46+0000
ตอนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ แพทย์อัลตราซาวด์พบนำ้หลังต้นคอทารกหนาเกินเกณฑ์ปกติ เสี่ยงที่จะมีโครโมโซมผิดปกติ เราจึงเลือกตรวจ panorama ทันที เพราะมั่นใจว่าเป็น NIPT TEST ที่มีความแม่นยำสูง >99% และมีวิธีการตรวจที่แตกต่างจาก NIPT TEST ยี่ห้ออื่นๆ ระหว่างรอผลทุกข์ใจมาก เซลล์คุณเฟิร์สติดต่อมาหาเราเอง และช่วยตามผลตรวจให้ หลังเจาะเลือดไปตรวจ 10 วัน... ผลตรวจออกคุณเฟิร์สโทรแจ้งผลทันที พร้อมส่งเมล์ผลตรวจให้ผล low risk และเป็นเพศชาย เราดีใจมาก มั่นใจว่าลูกโครโมโซมปกติ แต่แพทย์ MFM ให้ตรวจน้ำคร่ำตอน 17 สัปดาห์ ผลน้ำคร่ำโครโมโซมปกติและเป็นเพศชาย ตรงกับผลตรวจ panorama ผลตรวจ panorama แม่นยำมากค่ะ และรู้สึกประทับใจในการให้บริการมากๆ ค่ะread more
Mymoomam Lertapisit
Mymoomam Lertapisit
2019-11-09T10:07:25+0000
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและบริการดีมากค่ะ ผลตรวจออกเร็วมากค่ะ
Boonyanuch Tungboonterm
Boonyanuch Tungboonterm
2019-11-06T05:20:17+0000
ผลตรวจได้เร็วมากค่ะ เจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำดีมากค่ะ
หม่อมเจ้าสุนันทา จักรีนฤบดินทร์
หม่อมเจ้าสุนันทา จักรีนฤบดินทร์
2019-10-28T07:04:14+0000
ตรวจDnaสองครั้งแล้วแม่นยำและรวดเร็วมากค่ะ
Wilairat Wilaieing
Wilairat Wilaieing
2019-10-24T02:46:47+0000
ส่งผลรวดเร็วค่ะ ให้บริการดีมากค่ะ
Arthit Phankingthongkum
Arthit Phankingthongkum
2019-10-21T08:40:01+0000
บริการดีครับ ผลตรวจออกไวมาก
Suwimol งามนิลประดิษฐ์
Suwimol งามนิลประดิษฐ์
2019-10-21T07:46:41+0000
ได้ใช้บริการเมื่อตั้งครรภ์ลูกคนแรก อายุแม่เยอะแล้ว เมื่อทราบว่าผลความเสี่ยงต่ำก็สบายใจขึ้นมากค่ะ
PlePle Jang
PlePle Jang
2019-10-21T04:08:11+0000
รู้ผลไวมาก 10วันก็ทราบผลแล้ว ส่งตรวจแล็ปอเมริกา การบริการที่ศูนย์บริการก็สะดวกรวดเร็ว มีที่จอดรถด้านหน้า น้องที่ศูนย์ก็อธิบายได้ดีเลยค่ะ คุณพยาบาลเจาะเลือดไม่เจ็บเลยค้า เซลล์น้องต้นและน้องอ้อมดูแลดีมากเลยจ้า ให้คำอธิบายชัดเจน รีบส่งผลมาบอกทันทีเลย ประทับใจฝุดๆเลยค้าบ
Jang Ja
Jang Ja
2019-10-15T09:52:41+0000
เจ้าหน้าที่น่ารักบริการดี ผลตรวจออกเร็วมากแม้จะเป็นแลปที่อเมริกา ^__^
Suwannee Klarinette Jaisue
Suwannee Klarinette Jaisue
2019-10-14T11:33:14+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดี พูดจาน่ารักให้คำตอบทุกข้อสงสัย​ ที่สำคัญคนเจาะเลือดมือเบามากๆไม่รู้สึกเจ็บเลย​ ชวนคุยจนหายกังวลเลยค่ะ ผลตรวจออกไวค่ะ​และเจ้าหน้าที่ให้การติดตามตลอดแจ้งตลอด​ ดีใจที่ไว้วางใจเลือก​ Panorama​ NIPT​ Thailand.​ หากมีคนรู้จักหรือสนใจจะแนะนำที่นี่เลยค่ะ​ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
ธัญญาพร ชูชัยวรกุล
ธัญญาพร ชูชัยวรกุล
2019-10-09T10:16:04+0000
คุณต้นดูแลดีมากๆๆเลยค่ะ สุดๆเลยขอบอก น่าร๊ากจริงๆ อธิบายหลักการณ์ได้ดี มั่นใจได้เลยค่ะ ไม่คาดคิดว่าจะได้รับการบริการที่ดีขนาดนี้จริงๆค่ะ ทำดีเราก็ชมค่ะ
Beebee Pueng
Beebee Pueng
2019-10-08T08:32:52+0000
เจ้าหน้าที่บริการดี ผลตรวจรวดเร็วมาก แนะนำเลยค่ะ
Tuiyui Yui
Tuiyui Yui
2019-10-08T06:17:42+0000
เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแล ห่วงใย ติดตามดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่เจาะเลือดก็มือเบามากค่ะและผลตรวจออกเร็วมาก ประทับใจค่ะ
นรีวัชร์ ธนัฐเดชวัฒน์
นรีวัชร์ ธนัฐเดชวัฒน์
2019-10-08T04:25:20+0000
ผลตรวจไวมากค่ะ แม่นยำ ปลอดภัย ราคาถูก
Thanapa Lek
Thanapa Lek
2019-10-08T04:13:59+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะ ผลตรวจออกไว แนะนำเป็นทางเลือกในการตรวจคัดกรองค่ะ
Korrapak Anomasiri
Korrapak Anomasiri
2019-10-02T09:09:21+0000
โชคดีที่เลือกตรวจกับที่นี่ตามที่คุณหมอแนะนำ ว่า ตรวจเฉพาะที่จำเป็น และเชื่อถือได้ เลือกแล้วไม่ผิดหวังกับการบริการเลยค่ะ
Koonteela Css
Koonteela Css
2019-10-02T08:54:05+0000
ได้รับผลไวและแม่นยำค่ะ เซลน้องเฟิสให้คำแนะนำดีและใส่ใจคุณแม่มากค่ะ ไม่ผิดหวังที่ใช้บริการที่นี่ค่ะ
Ary Chanidapa
Ary Chanidapa
2019-09-29T00:24:37+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลน่ารักมากค่ะ คุณอ้อมน่ารักมากๆ โทรไปขอคำอธิบายผลตรวจเพิ่มเติมก็รับการดูแลอย่างดี อธิบายได้ละเอียดเข้าใจง่ายและมืออาชีพจริงๆ พูดจาดี ประทับใจมากค่ะ ❤️
Jib Jib P
Jib Jib P
2019-09-24T08:04:24+0000
ขอบคุณ Panorama NIPT Thailand นะคะ ดูและดีมากมาตรวจถึงที่ทำงาน เซลส์น้องขวัญน่ารักดูแลดี พยาบาลที่มาเจาะเลือดมือเบามากๆ ได้รับผลไว ผลแจ้งทางไลน์และเมล์ แนะนำเลยค่ะที่นี่ดีเลือกเลย คุณแม่ท่านใดไม่แน่ใจว่าตรวจดีไหมแพงไหม ทุกค่าใช้จ่ายคุ้มค่าค่ะแนะนำว่าตรวจเลยค่ะเพื่อความสบายใจและเพื่อลูกน้อยของเราไม่มีคำว่าแพงไป❤️🌈
Aom-Aphitchaya Comwhang
Aom-Aphitchaya Comwhang
2019-09-23T04:47:52+0000
ผลตรวจออกไวมาก เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำดี มากๆค่ะ แนะนำแม่ๆ ตรวจเถอะค่ะ เพื่อความสบายใจตลอดการตั้งครรภ์
เอกรัฐ อักษรเผือก
เอกรัฐ อักษรเผือก
2019-09-19T07:31:48+0000
ผมได้รับการแนะนำการตรวจคัดกรองดาวน์ฯ มาอีกทีครับ จากการบอกต่อของผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้ว ซึ่งผมเองก็รู้สึกประทับใจเช่นเดียวกัน ซึ่งการที่ผมและภรรยาเลือกการตรวจคัดกรองฯ ที่พาโนรามานี้ ผลการตรวจที่ผมได้รับค่อนข้างน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการรับประกันหากมีการตรวจที่ผิดพลาด อีกทั้งหากผมมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางพาโนรามา ให้คำตอบผมได้ในทันที... และยังได้ผลการตรวจที่เร็วกว่าที่แจ้งไว้ครับ ประทับใจมากครับread more
Phasarawan Sasai
Phasarawan Sasai
2019-09-19T03:42:00+0000
สบายใจเพื่อลูกน้อยในครรภ์ ลดความเสี่ยง รู้ผลไว ไม่รอนานคะ
Suphattra Wangjai
Suphattra Wangjai
2019-09-18T13:24:04+0000
Panorama testตรวจแม่นยำและรวดเร็วทันใจเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีอันไหนควรตรวจหรือไม่ควรตรวจให้ปรึกษาดีมากค่ะ ถูกใจแม่มากค่ะรู้เพศลูกตั้งแต่2เดือนกว่าตอนนี้น้องคลอดแล้วเพศชายตรงตามรายงานเปะแข็งแรงดีค่ะ😊
Nalisa Natt
Nalisa Natt
2019-09-18T12:24:36+0000
บริการดีมากค่ะ เซลอ้อมอธิบายและช่วยติดตามผลตลอด ผลก็รอไม่นาน ทราบผลปุ๊บก็มีทั้งการส่งเมล์ ส่งตัวจริงมาที่บ้านและโทรแจ้งผลทันที ประทับใจบริการมากค่ะ มีเพื่อนจะแนะนำแน่นอนค่ะ
THita Ueacharuporn
THita Ueacharuporn
2019-09-18T12:08:03+0000
Pap Bp
Pap Bp
2019-09-18T10:12:19+0000
ได้รับผลตรวจไว และเจ้าหน้าที่บริการดีมากโทรมาแจ้งผลการตรวจ ประทับใจและสบายใจที่เลือกตรวจกับทาง Panorama คะ
Kamonnan Krajay
Kamonnan Krajay
2019-09-18T10:10:30+0000
ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เมื่อช่วงต้นเดือนส.ค.2562 ที่ผ่านมาค่ะ รู้สึกประทับใจมากกับการบริการ และการดูแลของทางทีมงานพาโนรามากค่ะ เพราะดิฉันมักจะมีคำถามค่อนข้างเยอะ เนื่องจากตั้งครรภ์แฝด แต่ทางทีมงานให้การดูแล และตอบคำถามเป็นอย่างดีค่ะ ประกอบกับผลการตรวจค่อนข้างละเอียดกว่าที่อื่นมาก อย่างเช่น... สามารถระบุเพศของน้องแฝดได้อย่างชัดเจนทั้งสองคน และผลการตรวจที่ส่งไปตรวจถึงอเมริกา ก็ให้ผลค่อนข้างไว ซึ่งมีทีมงานโทรมาแจ้งผลค่อนข้างรวดเร็วค่ะ ประทับใจมากค่ะ ถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่ตั้งครรภ์ จะบอกต่อแน่นอนค่ะread more
Jaruwan Phonchai
Jaruwan Phonchai
2019-09-18T09:51:56+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดี ให้คำแนะนำดีมากค่ะ ผลตรวจรวดเร็วมากค่ะ❤️
Sunitchaya Pumpuang
Sunitchaya Pumpuang
2019-09-18T09:04:58+0000
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก ผลตรวจออกเร็ว แนะนำที่นี่เลยค่ะ ให้เลย ⭐⭐⭐⭐⭐
Phatthinun Antarasane
Phatthinun Antarasane
2019-09-18T08:07:39+0000
เซลล์ น้องต้น ดูแลดีมากแนะนำแต่ละคอส ละเอียด ผลออกมาไม่นาน เลย แถมยังโทรมาบอกให้ทราบก่อนอีก ประทับใจในการดูแลค่ะ. และน้องประชาสัมพันธ์ที่ท้องอยู่ ไม่ทราบชื่อ ก็แนะนำดี น่ารัก เป็นมิตรกับลูกค้าดีเยี่ยมค่ะ😍😍😍😍😍love panorama nakha
NuchHie ขี้วีน
NuchHie ขี้วีน
2019-09-18T07:41:05+0000
ผลตรวจไวมาก แม่นยำ ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดี . แนะนำแม่ๆ ตรวจเถอะค่ะ เพื่อความสบายใจตลอดการตั้งครรภ์
Momay Maylody
Momay Maylody
2019-09-13T13:20:37+0000
เป็นคุณแม่ตอนอายุเยอะ ต้องคิดมากหน่อย กังวลไปหมด คุณหมอแนะนำตรวจ #panorama ดีค่ะ มีบริการถึงบ้าน ไม่ต้องเจ็บตัวมาก รอผลตรวจ 10 วัน เจ้าหน้าทีให้คำปรึกษาได้ ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะ #ลูกชายครับ
Varin Sae-chang
Varin Sae-chang
2019-09-13T12:20:55+0000
ได้ผลตรวจเร็วดีค่ะ เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ และสามารถไลน์ปรึกษาได้ เจ้าหน้าที่ตอบไลน์เร็วมากค่ะ 😊ขอบคุณนะคะ
Potjanee Ouii Kluanthaisong
Potjanee Ouii Kluanthaisong
2019-09-08T02:03:38+0000
ผลออกไวมากเลยจ้า แนะนำเลย ของเรา 7 วันเอง
Nattida Udomruengkiat
Nattida Udomruengkiat
2019-09-06T05:04:00+0000
ตัวแทนบริการดีมาก บริการเร็ว ผลออกไวมากคะ
Achiraya Wattasanti
Achiraya Wattasanti
2019-09-04T09:34:01+0000
แนะนำเลยค่ะ...ผลออกไว มีมาตรฐาน...สามารถอินบ๊อกซ์ถามข้อมูลได้เลย มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับและให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะ 😘😍 #panorama
Thanathamma Fair
Thanathamma Fair
2019-08-14T11:38:33+0000
ตัวแทนบริการดีมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เชื่อมั่นในความแม่นยำ ผลออกไว ต้อง Panorama NIPT Thailand ค่ะ 👨‍👩‍👧
Kanjanida Kittisuban
Kanjanida Kittisuban
2019-08-09T05:40:03+0000
เลือกใช้บริการกับ Panorama เพราะมั่นใจในผลงาน#Panorama
ตะวัน สีชมพู
ตะวัน สีชมพู
2019-07-31T01:34:19+0000
ตัวแทนบริการให้คำแนะนำดีมากค่ะ ทำให้การวางแผนครอบครัวและการตั้งครรภ์ไม่มีปัญหาเลยค่ะ
Puch Ditsirapong
Puch Ditsirapong
2019-07-07T01:45:26+0000
ทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ได้ลูกผู้ชายค่ะ ดีใจมากๆค่ะ
แขก จันทร์เพ็ญ หิรัญเสนารักษ์
แขก จันทร์เพ็ญ หิรัญเสนารักษ์
2019-07-04T06:48:28+0000
ตัวแทนบริการดีมากค่ะเราอยู่ขอนเเก่น คุณดาวแนะนำดีมากค่ะ เอากล่องมาให้ที่คลีนิคที่เราฝากครรภ์ รู้ผลเร็วมาก เร็วกว่าที่คาดไว้อีกค่ะ แอดมินก็ตอบคำถามดีม่กๆค่ะ ขอบคุณ panorama วันนี้หมดห่วงเรื่องลูกในครรภ์เลยค่ะ ลืมบอกไปของเราครรภ์แฝดนะคะ
Sine Sy
Sine Sy
2019-07-01T04:19:55+0000
ตัดสินใจมาตรวจ NIPT กับ #Panorama ได้ผลตรวจรวดเร็ว ทันใจมากค่ะ ไม่ผิดหวังจริงๆ หลังจากเก็บตัวอย่างเลือด ใช้เวลาอีก 5 วันทำการก็ได้ผลเทสมาแล้วค่ะ
Emily Thitirat
Emily Thitirat
2019-06-30T12:03:24+0000
มาตรวจ NIPT กับที่นี่โดยตรง เจ้าหน้าที่เจาะเลือดไปตรวจมือเบามากๆ วิธีไม่ยุ่งยากอะไรมากเลย แถมเสร็จภายในเวลารวดเร็ว คุณแม่ที่กลัวเข็มอย่างเรา HAPPY มากๆ เลยค่ะ #Panorama
Winnie AF Boontrakoonpoontawee
Winnie AF Boontrakoonpoontawee
2019-06-26T13:06:44+0000
สบายใจหายห่วง วางแผนครอบครัว และการตั้งครรภ์ที่ดีสำหรับคุณแม่คะ #panorama
Nualchan Nualcharoen
Nualchan Nualcharoen
2019-06-18T13:08:29+0000
ผลตรวจไวมากค่า น้องแอดมินก็แนะนำดี ตอนนี้แม่สบายใจหายห่วงเลย ขอบคุณนะคะ
พิช จัง
พิช จัง
2019-05-23T11:16:01+0000
ผลออกเร็วมากค่ะรวดเร็วทันใจ6วันทราบผลขอบคุณมากนะคะ
Nithitad Ob
Nithitad Ob
2019-04-27T03:53:28+0000
พาภรรยามาตรวจ​NIPT ที่นี่ สะดวก​ ไม่ต้องรอคิว​ (แถมมีบริการเจาะเลือดถึงที่​ ถ้าต้องการ)​ รู้ผลภายใน​ 7​ วัน​ ตอนนี้รู้ผลแล้วว่า​ ลูกสมบูรณ์​ ไม่มีความผิดปกติ​ โล่งใจมากครับ
Joy Jingjai
Joy Jingjai
2019-03-24T09:17:38+0000
5ได้รับทราบผลเร็ว.รู้เพศเร็ว
Pattanee Kongvicha
Pattanee Kongvicha
2019-03-24T09:02:45+0000
ได้รับผลตรวจไวมาก ทำให้หายกังวลไปเยอะ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยเฉพาะคุณเฟริ์ทที่ให้ความสะดวกและดูแลดิฉันอย่างดีเยี่ยมค่ะ ขอแนะนำให้คุณแม่ทุกคนมาใช้บริการที่นี่ค่ะ
Make Sweet
Make Sweet
2019-03-19T09:28:34+0000
ไม่แนะนำแบรนนี้ครับควรใช้แบรนอื่น
Manya Chueng
Manya Chueng
2019-03-13T05:14:46+0000
ให้คำปรึกษา แนะนำบริการดียอดเยี่ยมค่ะ ผลตรวจถึงจะคลอยคลุมน้อยโรคแต่เพียงพอต่อความจำเป็น และทุกโรคมี%ความแม่นยำรับรอง ระยะเวลาผลตรวจออกมาตรงตามกำหนด ขอบคุณมากๆค่ะ
Namfon Laochalard
Namfon Laochalard
2019-03-12T02:08:43+0000
ได้รับผลการตรวจอย่างรวดเร็วภายใน 7-10 วัน ขอบคุณ คุณเฟิร์ท มากนะค่ะ ที่ดูแลแจ้งข้อมูลได้ทันใจ ทราบผลครั้งแรกหายกังวลและ สบายใจมากเลยค่ะ คุณแม่ท่านใดยังไม่ได้ตรวจ แนะนำที่นี่เลยนะค่ะ
Jan Jittangtrong
Jan Jittangtrong
2019-03-03T13:25:04+0000
ผลตรวจ ช้ามาก. เจาะครั้งแรก บอก conc น้อย. ไม่สามารถตรวจ lab บางตัวได้. แนะนำมาเจาะใหม่ก็ได้. เจาะไปอีกรอบ. รวมแล้ว ตอนนี้ 1 เดือนกว่า. ยังไม่ได้ผล. ตอนนี้ก็ยังบอกให้รอ. น่าผิดหวัง. ไม่แนะนำ เลยกับที่นี่
Bow Nawaphat
Bow Nawaphat
2019-02-05T07:59:44+0000
ได้รับผลการตรวจอย่างรวดเร็วขอบคุณคุณเฟิส(ผู้แทน) และ Admin Page ที่ดูแลแจ้งข้อมูล และตอบข้อสงสัยได้ทุกอย่างเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณแม่ตลอดเวลา ขอบคุณจริงๆ ค่ะ แนะนำบอกต่อเลยค่ะตรวจนิฟกับ Panorama ^_^
Boych Jarurnpitak
Boych Jarurnpitak
2018-04-30T08:41:12+0000
โฆษณาว่า 7-10 วันทราบผล ตอนนี้ 14 วัน ผลยังไม่ออก อัางว่า Lab ที่ ตปท. ล่าช้า และที่โฆษณาในเพจ คือ 7-10 วัน ทราบผล คือนับแค่วันทำการ ผิดหวังมาก ไม่สมกับที่ อ.หมอ แนะนำ
Skechers Idea
Skechers Idea
2018-04-16T12:57:43+0000
บริการประทับใจมากค่ะ
N'Cher Cherpunn
N'Cher Cherpunn
2017-08-12T06:20:53+0000
บริการประทับใจมากค่ะ รวดเร็ว เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ว่าการรอคอยมันนาน 555 แอดมินตามผลรวดเร็วทันใจ คุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้ตรวจแนะนำที่นี่เลยค่ะ คุ้มค่า คุ้มราคา จริงๆ
Koy Thank
Koy Thank
2017-01-09T16:26:31+0000
Pronwichit Kulvises
Pronwichit Kulvises
2016-01-11T12:35:52+0000
Thailand asean 2016 Abcdefghijk23456780tr
Supawan Boonkong
Supawan Boonkong
2015-12-30T06:23:25+0000
Chaniphan Parnthongthanaphan
Chaniphan Parnthongthanaphan
2015-12-27T16:12:30+0000
Sariya Taksintaweesup
Sariya Taksintaweesup
2015-10-14T04:07:15+0000
ได้รับผลการตรวจแล้ว ขอบคุณทางบริษัทมากๆเลยนะคะ ไวมาก หายกังวลไปได้เยอะเลย ทราบผลเพศลูกด้วย น้ำตาไหลเลยวันทราบผล เดี๋ยวจะรายงานผลตอนน้องเกิดอีกทีนะคะ ^^
Chantamon Potipituk
Chantamon Potipituk
2015-05-24T02:31:45+0000
Denny Lertphaiboon
Denny Lertphaiboon
2015-05-15T00:51:54+0000
แฟนอายุเยอะแล้วไม่อยากเจาะน้ำคร่ำ ได้ Panorama เข้ามาช่วยสกรีนให้ก่อน เลยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำ ขอบคุณครับ
Next Reviews

ค้นหาสถานพยาบาลที่ให้บริการ